บริการการลงทุน

บริการด้านการลงทุนที่หลากหลาย

มูลค่าหน่วยลงทุน

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ February 23, 2021

(หน่วย : บาท)

กองทุนวันที่จัดตั้งทรัพย์สินภายใต้การบริหารมูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายราคารับซื้อคืน

* มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ February 23, 2021
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครอง สามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

* ไม่ประกาศราคาเนื่องจากเป็นวันหยุดทำการต่างประเทศ (PWIN / PWINRMF /P-CGREEN).
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครองสามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

กองทุนรวม

ค้นหากองทุนที่เหมาะกับรูปแบบการลงทุนของคุณมากที่สุด

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเรา

ข่าวสาร

อัปเดทข้อมูลการลงทุน และประกาศต่างๆของเรา

เริ่มต้นลงทุน ข่าวสารการลงทุน ประกาศ

สอบถามเพิ่มเติมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่