บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด (PAMC) 

 

         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด (PAMC) นับเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) (PST) ทีมีความ เชี่ยวชาญการบริหารจัดการลงทุนไม่ว่าจะเป็นตราสารทุน หรือ ตราสารหนี้ ให้กับนักลงทุนทั้งประเภทบุคคลและสถาบัน    บลจ.ฟิลลิป   ได้จัดตั้งเมื่อ สิงหาคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท  และบล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม PhillipCapital ประเทศสิงค์โปร์ ที่ดำเนินธุรกิจการเงิน และ หลัก ทรัพย์ ซึ่งมีการให้บริการที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น นายหน้าค้าหลักทรัพย์, การจัดการลงทุน, อสังหาริมทรัพย์, การซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ธุรกิจด้านการจัดการลงทุนของ PhillipCapital ได้ขยายไปยังประเทศสิงค์โปร์, มาเลเซีย, สหราชอาณาจักร และ ฮ่องกง

         PAMC ดำเนินธุรกิจภายใต้เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยวัตถุประสงค์การสร้างอัตราผลตอบแทนในระยะกลางถึงระยะยาวที่สูงสุด และพันธกิจที่จะให้บริการด้านการจัดการลงทุนที่มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งจะนำไปสู่การได้รับผลตอบแทนที่มากกว่านักลงทุน มีการคาดการณ์ไว้ภายใต้ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้เรามีความเข้าใจถึงคุณค่าของเงินลงทุนที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรง ของนักลงทุน และด้วยความไว้วางใจ ที่ให้เราได้บริหารเงินลงทุนของท่าน ดังนั้น เราจึงคัดสรรหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพก่อนการลงทุนอย่างระมัดระวัง เปรียบเสมือนเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินของเราเอง นอกจากนี้ เราจะบริหารให้เกิดผลตอบแทนที่มากกว่านักลงทุนมีการคาดการณ์ไว้ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยมีแนวทางปฏิบัติที่เรา ยึดถือคือ การเห็นประโยชน์ ของนักลงทุนเป็นสำคัญ เรามีความตั้งใจที่จะเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุน โดยการดูแลเงินต้น ให้คงอยู่ ภายใต้การกระจาย ความเสี่ยง ที่เหมาะสม  จนนำไปสู่การได้รับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

 
 
investment growth concept

กรอบการดำเนินธุรกิจ ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการลงทุน ดำเนิน กิจการภายในกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำกับดูแล นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

  • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  • สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด มุ่งเน้นการบริหารกองทุนด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งที่จะสร้าง ผล ประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ได้มากที่สุด โดยการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 

ศักยภาพและความแตกต่างเหนือคู่แข่ง

  • มุ่งเน้นรักษาเงินต้น

บริษัทจัดการมีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ ที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยเฉพาะความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน โดยมุ่งเน้นที่จะรักษาเงินต้นของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เช่น ตราสารแห่งหนี้ บริษัทจัดการจะเลือกลงทุนในพันธบัตร รัฐ บาลเป็นหลัก เพราะเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำและมีความมั่นคงสูง

  • มุ่งมั่นเพิ่มผลตอบแทน

บริษัทจัดการตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่สูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ต่ำสุด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

  • วางแผนการลงทุนอย่างมืออาชีพ

บริษัทจัดการมีคณะกรรมการจัดการลงทุนที่มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการลงทุนมาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งทีมงานในการวิเคราะห์ ข้อมูลการลงทุนในทุกด้าน โดยมุ่งหมายที่จะสร้างผลตอบแทนที่สูงสุดภายใต้กรอบกลยุทธ์ที่ตั้งไว้

  • ช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย

การหักบัญชีอัตโนมัติ / การหักบัญชีแบบสม่ำเสมอ

ผู้ลงทุนสามารถขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ / การหักบัญชีแบบสม่ำเสมอ โดยแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการที่บริษัท จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง ซึ่งผู้ลงทุนที่เลือกใช้บริการหักบัญชีแบบสม่ำเสมอ สามารถ กำหนดวันที่ที่ต้องการหักบัญชี เพื่อสั่งซื้อ หน่วยลงทุนได้ตามรายละเอียดในแบบฟอร์มที่บริษัทจัดการกำหนด

DOC.20180713_.1407018_.fund_.jpg
bd074b96a4ad3e18331f4f4742efa146.jpg
norma-internacional-de-auditoria-701.jpg
 
 

Proxy Voting Policy

Anti Corruption Policy

Investment Governance Code (I Code)
         Signatory Declaration (EN|TH) / Policy (EN|TH) / Report 2019 (TH)

Product Governance & Fair Dealing Policy

 
Top