ABOUT US

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด (PAMC)

      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด (PAMC) จัดตั้งขึ้นเมื่อ สิงหาคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) (PST) ทีมีความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการลงทุนไม่ว่าจะเป็นตราสารทุน หรือ ตราสารหนี้ ให้กับนักลงทุนทั้งประเภทบุคคลและสถาบัน และบล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม PhillipCapital ประเทศสิงค์โปร์ ที่ดำเนินธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ซึ่งมีการให้บริการที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น นายหน้าค้าหลักทรัพย์, การจัดการลงทุน, อสังหาริมทรัพย์, การซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ธุรกิจด้านการจัดการลงทุนของ Phillip Capital ได้ขยายไปยังประเทศสิงค์โปร์, มาเลเซีย, สหราชอาณาจักร และฮ่องกง

        PAMC ดำเนินธุรกิจภายใต้เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยวัตถุประสงค์ในการสร้างอัตราผลตอบแทนในระยะกลางถึงระยะยาวที่สูงสุด และพันธกิจที่จะให้บริการด้านการจัดการลงทุนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การได้รับผลตอบแทนที่มากกว่า ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เรามีความเข้าใจถึงคุณค่าของเงินลงทุนที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของนักลงทุน และด้วยความไว้วางใจที่ให้เราได้บริหารเงินลงทุนของท่าน เราจึงคัดสรรหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ ก่อนการลงทุนอย่างระมัดระวัง เปรียบเสมือนเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินของเราเอง โดยมีแนวทางปฏิบัติที่เรายึดถือคือ การเห็นประโยชน์ของนักลงทุนเป็นสำคัญ เรามีความตั้งใจที่จะเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุน โดยการดูแลเงินต้นให้คงอยู่ ภายใต้การกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม จนนำไปสู่การได้รับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

กรอบการดำเนินธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการลงทุน ดำเนินกิจการภายในกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำกับดูแล นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

  • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  • สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด มุ่งเน้นการบริหารกองทุนด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งที่จะสร้าง ผล ประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ได้มากที่สุด โดยการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ศักยภาพและความแตกต่างเหนือคู่แข่ง

   มุ่งเน้นรักษาเงินต้น

บริษัทจัดการมีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ ที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยเฉพาะความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน โดยมุ่งเน้นที่จะรักษาเงินต้นของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เช่น ตราสารแห่งหนี้ บริษัทจัดการจะเลือกลงทุนในพันธบัตร รัฐ บาลเป็นหลัก เพราะเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำและมีความมั่นคงสูง

   วางแผนการลงทุนอย่างมืออาชีพ

บริษัทจัดการมีคณะกรรมการจัดการลงทุนที่มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการลงทุนมาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งทีมงานในการวิเคราะห์ ข้อมูลการลงทุนในทุกด้าน โดยมุ่งหมายที่จะสร้างผลตอบแทนที่สูงสุดภายใต้กรอบกลยุทธ์ที่ตั้งไว้

   มุ่งมั่นเพิ่มผลตอบแทน

บริษัทจัดการตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่สูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ต่ำสุด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

   ช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย

การหักบัญชีอัตโนมัติ / การหักบัญชีแบบสม่ำเสมอ

ผู้ลงทุนสามารถขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ / การหักบัญชีแบบสม่ำเสมอ โดยแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการที่บริษัท จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง ซึ่งผู้ลงทุนที่เลือกใช้บริการหักบัญชีแบบสม่ำเสมอ สามารถ กำหนดวันที่ที่ต้องการหักบัญชี เพื่อสั่งซื้อ หน่วยลงทุนได้ตามรายละเอียดในแบบฟอร์มที่บริษัทจัดการกำหนด

นโยบาย