PFIXRMF

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทกองทุน:

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่่วยลงทุน:

5,000 บาท

วันที่จดทะเบียนกองทุน:

18 กันยายน 2550

ระดับความเสี่ยง (1-8):

4

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

ไม่มี

ข้อมูลกองทุน

ชื่อกองทุน:

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF)

ชื่อย่อกองทุน:

PFIXRMF

ประเภทกองทุน:

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

https://www.phillipasset.co.th/phillip-fixed-income-retirement-mutual-fund-pfixrmf

นโยบายการลงทุน:

"เป็นกองทุนรวมพิเศษทางเลือกในการออมเงินเพื่อการเกษียณ อีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรเหมาะสำหรับทุกกลุ่มคนที่ต้องการออมเงินเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน ในอนาคตและหลังเกษียณ"

วันที่จดทะเบียนกองทุน:

18 กันยายน 2550

การสั่งซื้อและสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก

ขั้นต่ำ 5,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งถัดไป

ขั้นต่ำ 2,000 บาท
8.30 - 15.30 น. ทุกวันทำการซื้อขาย

การขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่มีขั้นต่ำ
8.30 - 12.00 น. ทุกวันทำการ

ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน

ไม่เกิน T+2 วันทำการ

ค่าธรรมเนียม

เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)สูงสุดไม่เกินค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนไม่มี ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่มีไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนไม่เกิน 200บาทต่อรายการไม่เกิน 200บาทต่อรายการ
เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) สูงสุดไม่เกิน ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี:0.856% 0.2675%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่มี0.0321%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ในประเทศ): 0.0749% ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ต่างประเทศ):0.1070% ไม่มี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:0.1070%0.0642%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ:1.2626%ตามที่จ่ายจริง
หมายเหตุ:
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1

HK Holiday

2
3
4

HK Holiday

5
6
7
8

TH Holiday

9
10
11
12

TH Holiday

13
14
15

TH Holiday

16

TH Holiday

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5