P-CGREEN

กองทุนเปิดฟิลลิปไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์

ชนิดกองทุน:

กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน:

1,000 บาท

วันที่จดทะเบียนกองทุน:

27 เมษายน 2564

ระดับความเสี่ยง (1-8):

6

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

ไม่มี

ข้อมูลกองทุน

ชื่อกองทุน:

กองทุนเปิดฟิลลิปไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ (P-CGREEN)

ชื่อย่อกองทุน:

P-CGREEN

ประเภทกองทุน:

กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ

https://pamcdev.cqit.sg/phillip-china-green-energy-and-environment-p-cgreen/

นโยบายการลงทุน:

"กองทุนมีนโยบายการลงทุนใน KraneShares MSCI China Environment Index ETF (กองทุนหลัก) โดยมุ่งเน้นไปที่ การลงทุนในบริษัทจีนที่ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5 ประการ ได้แก่ พลังงานทางเลือก การพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน การออกแบบอาคารและอาคารสีเขียว การป้องกันมลพิษและการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ"

วันที่จดทะเบียนกองทุน:

27 เมษายน 2564

การสั่งซื้อและสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก

ไม่มีขั้นต่ำ

มูลค่าขั้นต่ำของการวสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งถัดไป

ไม่มีขั้นต่ำ
8.30 - 15.30 ทุกวันทำการซื้อขาย

การขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด
8.30 - 15.30 ทุกวันทำการซื้อขาย.

ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน

ไม่เกิน T+5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียม

เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)สูงสุดไม่เกินค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน:2.00%1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน1.50%ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า2.00%1.50%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก1.50%ไม่เรียกเก็บ
เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) สูงสุดไม่เกิน ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี:2.14%1.4908%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:0.10%0.0298%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:0.10%0.0596%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ:1.61%ตามที่จ่ายจริง
หมายเหตุ:
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1

HK Holiday

2
3
4

HK Holiday

5
6
7
8

TH Holiday

9
10
11
12

TH Holiday

13
14
15

TH Holiday

16

TH Holiday

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5