มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วย ณ วันที่:

ชื่อกองทุนประเภทกองทุนราคา ณ วันที่ราคามูลค่ากองทุนราคาขายราคารับซื้อคืนการเปลี่ยนแปลง (บาท/หน่วย)การเปลี่ยนแปลง (%)
กองทุนทางเลือก
PGOLD
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ
กองทุนทางเลือก06 ธันวาคม 256613.41171,672,291.2613.455013.3685 -0.1299 -0.9593
กองทุนหุ้น
PEQ
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน
กองทุนหุ้น06 ธันวาคม 256610.364680,507,059.8410.364710.3646 +0.0324 +0.3136
กองทุนตราสารหนี้
PBOND
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย
กองทุนตราสารหนี้06 ธันวาคม 256610.2381408,189,064.0310.238210.2381 +0.0278 +0.2723
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
PWIN *
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น
หุ้นต่างประเทศ04 ธันวาคม 256616.3911676,489,726.8216.569616.3880 -0.1253 -0.7586
P-CGREEN *
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์
หุ้นต่างประเทศ04 ธันวาคม 25666.3359583,106,847.486.43226.3347 -0.1179 -1.8268
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
P-LTF
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)06 ธันวาคม 256622.5603225,826,332.1822.560422.5603 +0.0724 +0.3220
กองทุนตลาดเงิน
PCASH
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน
กองทุนตลาดเงิน06 ธันวาคม 256612.74461,030,861,359.4912.744712.7446 +0.0012 +0.0094
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
PMIXRMF
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ
RMF ผสม06 ธันวาคม 256624.849441,422,796.9424.849524.8494 +0.0626 +0.2526
PFIXRMF
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
RMF ตราสารหนี้06 ธันวาคม 256611.49317,789,001.1411.493211.4931 -0.0054 -0.0470
PWINRMF *
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
RMF หุ้น04 ธันวาคม 25669.7808171,104,959.249.78269.7790*** -0.0713 -0.7237
* มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 04 ธันวาคม 2566
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครอง สามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน