มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วย ณ วันที่:

ชื่อกองทุนประเภทกองทุนราคา ณ วันที่ราคามูลค่ากองทุนราคาขายราคารับซื้อคืนการเปลี่ยนแปลง (บาท/หน่วย)การเปลี่ยนแปลง (%)
กองทุนทางเลือก
PGOLD
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ
กองทุนทางเลือก11 สิงหาคม 256512.63165,272,412.3112.672612.5908 -0.1517 -1.1867
กองทุนหุ้น
PEQ
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน
กองทุนหุ้น11 สิงหาคม 256511.143992,197,589.0411.144011.1439 +0.0521 +0.4697
กองทุนตราสารหนี้
PBOND
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย
กองทุนตราสารหนี้11 สิงหาคม 256510.0981396,439,178.5710.098210.0981 +0.0239 +0.2372
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
PWIN *
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น
หุ้นต่างประเทศ10 สิงหาคม 256518.2401966,036,149.9618.439818.2357 +0.4560 +2.5641
P-CGREEN *
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์
หุ้นต่างประเทศ10 สิงหาคม 256510.2056926,412,263.2310.361210.2032 +0.1622 +1.6150
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
P-LTF
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)11 สิงหาคม 256524.4027276,592,560.2424.402824.4027 +0.1255 +0.5169
กองทุนตลาดเงิน
PCASH
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน
กองทุนตลาดเงิน11 สิงหาคม 256512.57611,368,514,149.1012.576212.5761 +0.0005 +0.0040
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
PWINRMF *
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
RMF หุ้น10 สิงหาคม 256510.9225277,794,731.3510.925210.9199*** +0.2735 +2.5683
PMIXRMF
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ
RMF ผสม11 สิงหาคม 256526.363151,103,500.1626.363226.3631 +0.0970 +0.3693
PFIXRMF
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
RMF ตราสารหนี้11 สิงหาคม 256511.474712,653,200.9911.474811.4747 +0.0237 +0.2070
* มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครอง สามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน