มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วย ณ วันที่:

ชื่อกองทุนประเภทกองทุนราคา ณ วันที่ราคามูลค่ากองทุนราคาขายราคารับซื้อคืนการเปลี่ยนแปลง (บาท/หน่วย)การเปลี่ยนแปลง (%)
กองทุนทางเลือก
PGOLD *
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ
กองทุนทางเลือก27 กุมภาพันธ์ 256713.51581,619,592.8413.559313.4722 -0.0145 -0.1072
กองทุนหุ้น
PEQ *
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน
กองทุนหุ้น27 กุมภาพันธ์ 256710.619582,526,374.5410.619610.6195 -0.0158 -0.1486
กองทุนตราสารหนี้
PBOND *
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย
กองทุนตราสารหนี้27 กุมภาพันธ์ 256710.4148419,986,743.1010.414910.4148 +0.0054 +0.0519
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
P-LTF *
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)27 กุมภาพันธ์ 256723.1399224,290,670.1923.140023.1399 -0.0340 -0.1467
กองทุนตลาดเงิน
PCASH *
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน
กองทุนตลาดเงิน27 กุมภาพันธ์ 256712.7927769,473,721.5712.792812.7927 +0.0025 +0.0195
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
PMIXRMF *
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ
RMF ผสม27 กุมภาพันธ์ 256725.443542,421,903.2625.443625.4435 -0.0355 -0.1393
PFIXRMF *
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
RMF ตราสารหนี้27 กุมภาพันธ์ 256711.56268,229,093.5511.562711.5626 +0.0017 +0.0147
* มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครอง สามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน