Open account

สำหรับบุคคลธรรมดา
  1. ดาวน์โหลดเอกสาร
  2. กรอกแบบฟอร์ม
  3. ส่งสำเนาเอกสารทั้งหมดทาง FAX : 02-635-3040 , E-Mail : pamc.mkt@phillip.co.th
  4. รอรับผลยืนยันการทำรายการเปิดบัญชีภายใน 3 วันทำการ
  5. สั่งซื้อหน่วยลงทุน >>Buy & Sale Fund

เอกสารที่ใช้ประกอบพร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร

  • สำเนาเอกสารแสดงตน เช่น บัตรประชาชน , บัตรข้าราชการ
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินค่าขายคืน
  • อื่นๆ (ถ้ามี)
Top