เปิดบัญชีออนไลน์

1.

เปิดบัญชีออนไลน์ E-open

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อทำการเปิดบัญชีออนไลน์
  1. โทรศัพท์มือถือสำหรับถ่ายภาพและยืนยันตัวตน NDID ได้
  2. บัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับบุคคลธรรมดา อายุ 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย)
  3. สมุดบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายคืน (ชื่อบัญชีต้องตรงตามชื่อผู้ขอเปิดบัญชี) โดยต้องเป็นบัญชีประเภทบัญชีออมทรัพย์ ของธนาคารดังนี้


4. Email และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ
5. ทำการยืนยันตัวตน (NDID) ที่สาขา และดาวน์โหลด mobile application ของธนาคารดังต่อไปนี้
2.

คู่มือการเปิดบัญชีออนไลน์และการสมัครตัดบัญชีอัตโนมัติ ATS

  • การสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เพื่อซื้อกองทุนในแอปพลิเคชัน Streaming fund+
    บริการหักบัญชีอัตโนมัติ ATS วิธีการเปิดบัญชีออนไลน์อย่างละเอียด คลิป: เปิดบัญชีออนไลน์ คลิป: NDID คืออะไร