เปิดบัญชีผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานใหญ่ บลจ.ฟิลลิป
  ผู้ลงทุนสามารถเข้ามาเปิดบัญชีได้ที่ บลจ.ฟิลลิป สำนักงานใหญ่ อาคารวรวัฒน์ ถนนสีลม ชั้น 22 ในวันและเวลาทำการของบริษัท โดยเตรียมเอกสารเพื่อทำการเปิดบัญชีดังนี้
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีที่อยู่ในทะเบียนบ้านไม่ตรงกับบัตรประชาชน)
 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร สำหรับรับเงินค่าขายคืน (ชื่อบัญชีต้องตรงตามชื่อผู้ขอเปิดบัญชี) ของธนาคารดังต่อไปนี้
 4. หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
 5. pamc.mkt@phillip.co.th      02-635-3033  ดาวน์โหลดเอกสารเปิดบัญชี


   คำถามที่พบบ่อย
   1. หากอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์สามารถเปิดบัญชีบุคคลธรรมดาได้หรือไม่ ?
     - ไม่สามารถเปิดบัญชีได้
   2. หากต้องการเปิดบัญชีประเภทนิติบุคคล ต้องทำอย่างไร ?
     - ดาวน์โหลดเอกสารเปิดบัญชี นิติบุคคล และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ pamc.mkt@phillip.co.th
   3. หากบัญชีรับเงินค่าขายคืน เป็นบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ต้องทำอย่างไร ?
     - สามารถทำได้ โดยต้องเป็นบัญชีของธนาคาร KBANK, SCB, BAY, BBL, KKP, KTB และ TTB โดยทำการถ่ายภาพหน้าจอใน mobile banking application ที่แสดงข้อมูลชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี เลขบัญชี และนำส่งรูปภาพ capture พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง ทดแทนสำเนาสมุดบัญชีรับเงินค่าขายคืน
   4. หากต้องการแก้ไขข้อมูลทำอย่างไร ?
     - ดาวน์โหลดเอกสารแก้ไขข้อมูล คลิก