ทำรายการซื้อ-ขาย สับเปลี่ยนและ DCA ผ่านเจ้าหน้าที่

       สำหรับผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีกองทุนกับ บลจ.ฟิลลิป สามารถทำรายการโดยตรงกับเจ้าหน้าที่โดยดาวน์โหลดเอกสาร กรอกรายละเอียด และส่งเอกสารประกอบ แบ่งเป็นกรณีดังนี้

1.

ซื้อกองทุน

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-153-9290 ต่อ 1181,1182 หรือติดต่อมาที่อีเมล pamc.mkt@phillip.co.th
2. ดาวน์โหลด ใบคำสั่งซื้อกองทุน คลิกที่นี่
3. กรอกรายละเอียด และลงนามในใบคำสั่งซื้อให้ครบถ้วน
4. โอนเงินเข้าบัญชีจองซื้อของ บลจ.ฟิลลิป

5. นำส่งใบคำสั่งซื้อที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมหลักฐานการโอนเงิน ส่งมาที่อีเมล pamc.mkt@phillip.co.th โดยในอีเมลระบุชื่อผู้ลงทุน กองทุนที่ซื้อ และจำนวนที่สั่งซื้อ ภายในเวลา cut-off time ของกองทุน

2.

ขายกองทุน

 • กรณีขายกองทุนทั่วไป (ยกเว้นกองทุน LTF, RMF)
 • 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-153-9290 ต่อ 1181,1182 หรือติดต่อมาที่อีเมล pamc.mkt@phillip.co.th
  2. ดาวน์โหลด ใบคำสั่งขายกองทุน คลิกที่นี่
  3. กรอกรายละเอียด และลงนามในใบคำสั่งขายให้ครบถ้วน
  4. นำส่งใบคำสั่งขายที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว มาที่อีเมล pamc.mkt@phillip.co.th ภายในเวลา cut-off time ของกองทุน
2.1.

กรณีขายกองทุน LTF

  1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-153-9290 ต่อ 1181,1182 เพื่อสอบถามข้อมูลการถือครอง และตรวจสอบเกณฑ์การขายกองทุน โดย ส่งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ มาที่อีเมล pamc.mkt@phillip.co.th
  2. ดาวน์โหลด ใบคำสั่งขายกองทุน คลิกที่นี่
  3. กรอกรายละเอียด และลงนามในใบคำสั่งขายให้ครบถ้วน
  4. นำส่งเอกสารต่อไปนี้มาที่ เมล pamc.mkt@phillip.co.th ภายในเวลา cut-off time ของกองทุน

  *ขายแบบถูกเงื่อนไข: ใบคำสั่งขายที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว

  **ขายแบบผิดเงื่อนไข: ใบคำสั่งขายที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว + สำเนาบัตรประชาชนที่เขียนระบุว่า “รับทราบเงื่อนไขการขายกองทุน LTF แบบผิดเงื่อนไข” พร้อมลงนาม
2.2.

กรณีขายกองทุน RMF

  1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-153-9290 ต่อ 1181,1182 เพื่อสอบถามข้อมูลการถือครอง และตรวจสอบเกณฑ์การขายกองทุน โดย ส่งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ มาที่อีเมล pamc.mkt@phillip.co.th
  2. ดาวน์โหลด ใบคำสั่งขายกองทุน คลิกที่นี่
  3. กรอกรายละเอียด และลงนามในใบคำสั่งขายให้ครบถ้วน
  4. นำส่งเอกสารต่อไปนี้มาที่ เมล pamc.mkt@phillip.co.th ภายในเวลา cut-off time ของกองทุน

  *ขายแบบถูกเงื่อนไข: ใบคำสั่งขายที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว + เอกสารแสดงการลงทุนในกองทุน RMF อย่างน้อย 5 ปีติดต่อกัน

  **ขายแบบผิดเงื่อนไข: ใบคำสั่งขายที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว + เอกสารแสดงการลงทุนในกองทุน RMF อย่างน้อย 5 ปีติดต่อกัน + สำเนาบัตรประชาชนที่เขียนระบุว่า “รับทราบเงื่อนไขการขายกองทุน RMF แบบผิดเงื่อนไข” พร้อมลงนาม

3.


การลงทุนแบบสม่ำเสมอ (Dollar Cost Average: DCA)


1. ดาวน์โหลด ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ คลิกที่นี่
2. กรอกรายละเอียด และลงนามในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอให้ครบถ้วน
3. ดาวน์โหลด ใบคำสั่งหักบัญชีเงินฝาก คลิกที่นี่
4. กรอกรายละเอียด และลงนามในใบคำสั่งหักบัญชีเงินฝากให้ครบถ้วน
5. นำส่งเอกสารตัวจริงให้ บลจ.ฟิลลิป ดังนี้
  - ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ
  - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนาม
  - ใบคำสั่งหักบัญชีเงินฝาก*
  - สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้หักบัญชี* (รองรับ KBANK, SCB, KTB, BAY, BBL,TTB, KKP)

4.


สับเปลี่ยนกองทุน (Switching)

กรณีสับเปลี่ยนกองทุนภายใน บลจ.ฟิลลิป

1.ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-153-9290 ต่อ 1181,1182 หรือติดต่อมาที่อีเมล pamc.mkt@phillip.co.th
2. ดาวน์โหลด ใบคำสั่งสับเปลี่ยนกองทองทุน คลิกที่นี่
3. กรอกรายละเอียด และลงนามในใบคำสั่งสับเปลี่ยนให้ครบถ้วน
4. นำส่งใบคำสั่งสับเปลี่ยนที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว มาที่อีเมล pamc.mkt@phillip.co.th ภายในเวลา cut-off time ของกองทุน

หรือทำการติดต่อเจ้าหน้าที่โทร 02-153-9290 ต่อ 1181,1182

กรณีสับเปลี่ยนกองทุน จากบลจ.อื่น มายังบลจ.ฟิลลิป (เฉพาะกองทุน LTF, RMF) คลิก
กรณีสับเปลี่ยนกองทุน จากบลจ.ฟิลลิป ไปยังบลจ.อื่น (เฉพาะกองทุน LTF, RMF) คลิก

อัปเดตข้อมูล Single Form

ลูกค้าปัจจุบันสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Streaming Fund+ เพื่อซื้อ-ขายกองทุนออนไลน์ได้อย่างสะดวก ท่านสามารถอัปเดต Single Form ได้ด้วยตัวเอง 2 วิธี

1.อัปเดต Single Form รูปแบบออนไลน์

2. ดาวน์โหลดเอกสารกรอกข้อมูล จากนั้นส่งมาที่ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ห้อง 2201 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500