ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ในการให้คำแนะนำการลงทุน และการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อ-ขายหน่วยลงทุน

   บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป จำกัด(“บริษัท”) ขอความกรุณาท่านผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดจัดทำ แบบทบทวนข้อมูลลูกค้า และประเมินความเหมาะสมในการลงทุน” โดยขอให้ทำนผู้ถือหน่อยลงทุนดำเนินการดังกล่าว ภายในวันที่……

   บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุน และขอขอบคุณที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไว้วางใจในการใช้บริการของบริษัท  

ข้อกำหนด

  1. ข้อมูลที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดำเนินการจัดทำเป็นความจริงทุกประการ
  2. การทบทวนข้อมูลในครั้งนี้ ถือเป็นข้อมูลในปัจจุนปันของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หากบริษัทพบว่าข้อมูลที่ดำเนินการจัดทำไม่ตรงกับข้อมูลเก่าในระบบของบริษท ทางบริษัทจะขอยึดถือข้อมูลที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนดำเนินการมาในครั้งนี้เป็นข้อมูลล่าสุด
  3. บริษัททำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านรายละเอียดคลิก PDPA 
  4. หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อ  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป จำกัด โทร 02-153-9290 ต่อ 1187 หรืออีเมล์ Online@phillip.co.th ได้ในวัน และเวลาทำการ