ผู้ลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษีของ บลจ.ฟิลลิป สามารถแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ และเปิดเผยข้อมูลการลงทุนในกองทุนรวมที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากร

       ตามที่ได้มีประกาศจากกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ สำหรับผู้ลงทุนในกองทุน RMF / SSF ที่ทำการซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ที่ประสงค์ใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี ผู้ลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการส่งข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของตนต่อบลจ. (หรือตัวแทนขายของบลจ.) เท่านั้น โดยการแจ้งความประสงค์เพียงครั้งเดียวสามารถใช้ได้ตลอดไป ไม่ต้องแจ้งใหม่ทุกปีและไม่ต้องแจ้งทุกครั้งที่มีการซื้อหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่สามารถแจ้งตรงต่อกรมสรรพากรโดยใช้หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนแบบเดิมได้ เนื่องจากกรมสรรพากรจะยอมรับข้อมูลหลักฐานการซื้อหน่วยลงทุนจากบลจ. โดยตรงเท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไข:

  1. ผู้ลงทุนต้องมีสถานะการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) และกองทุนรวมเพื่อการออม(SSF) ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด (“บริษัท”)
  2. ผู้ลงทุนต้องแจ้งความประสงค์ผ่านทางบริษัท หรือผู้สนับสนุนการขายของบริษัทเท่านั้น จะไม่สามารถแจ้งข้อมูลตรงต่อกรมสรรพากรได้
  3. การแจ้งความประสงค์ผ่านทางบริษัท สามารถทำได้ที่ช่องทางนี้ทางเดียวเท่านั้น (Online) หรือผู้ลงทุนสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายที่ให้บริการท่านโดยตรงได้
  4. ต้องเป็นผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ที่ต้องเสียภาษีในประเทศไทย และต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  5. แจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี (ภายในวันทำการสุดท้ายของรอบปีภาษี) หรือย้อนหลังได้ตามช่วงเวลาที่บริษัทกำหนดแล้วแต่กรณี และการถอนความประสงค์ ผู้ลงทุนสามารถถอนความประสงค์ได้ ภายในวันทำการสุดท้ายของรอบปีภาษี
  6. กรณียังไม่มีเลขผู้ถือหน่วยลุงทุนกับบลจ. (สำหรับการซื้อกองทุนของบลจ. ครั้งแรก)สามารถแจ้งความประสงค์โดยตรงกับบลจ. ภายหลัง 3 วันทำการถัดไป นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก (T+3)
  7. บริษัททำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอ่านรายละเอียดคลิก PDPA
  8. หากไม่สามารถทำรายการได้ โปรดติดต่อ บลจ.ฟิลลิป โทร 02-153-9290 ต่อ 1187/ 1193 หรืออีเมล online@phillip.co.th ในเวลาทำการ