Saving Plan / DCA

สำหรับบุคคลธรรมดา
 1. ดาวน์โหลดเอกสาร และ
 2. กรอกแบบฟอร์ม พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
 3. ส่งเอกสารตัวจริงมายัง บลจ. เท่านั้นกรุณาโทรศัพท์เข้ามายังบลจ. 02-635-3033 ติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด เพื่อสอบถามและยืนยันถึงเอกสารที่ได้ส่งเข้ามา
 4. 3.1 ช่องทางการส่งเอกสารเพื่อทำรายการ
  3.1.1 ดินทางมาที่สำนักงานด้วยตนเอง (ที่ตั้งสำนักงาน บลจ.ฟิลลิป 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ห้อง 2201 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500)
  3.1.2 ไปรษณีย์ (ที่ตั้งสำนักงาน บลจ.ฟิลลิป 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ห้อง 2201 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500)
  3.1.3 บริการ Messenger (เฉพาะเขตพื้นที่ กทม.) รบกวนทำการแจ้งเวลาล่วงหน้า 1 วันทำการ

เอกสารที่ใช้ประกอบพร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่ต้องการให้หักบัญชีเพื่อใช้ในการลงทุนแบบสม่ำเสมอ (KBANK, SCB, KTB, BAY,BBL,TBANK,,KK) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงคำสั่งเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ก่อนทำรายการตัดไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

บัญชีธนาคารที่ต้องการให้หักบัญชีเพื่อใช้ในการลงทุนเเบบสม่ำเสมอ

- ธนาคารไทยพาณิชย์
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคารเกียรตินาคิน
- ธนาคารกรุงเทพ
- ธนาคารธนชาต
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

Faq

ระยะเวลาในการสมัคร การลงทุนแบบสม่ำเสมอ ( Saving Plan) ใช้เวลากี่วัน

สมัครใช้บริการ : ประมาณ 2 สัปดาห์หลังจาก บลจ. ได้รับเอกสารครบถ้วน เนื่องจาก บลจ. จะต้องนำส่งเอกสารของลูกค้าไปยังธนาคาร(สำนักงานใหญ่) ที่ลูกค้าต้องการให้หักบัญชี และทางธนาคาร (สำนักงานใหญ่) จะทำการส่งไปยังสาขา เพื่อทำการตรวจสอบลายเซ็นต์ แล้วจึงส่งผลแจ้งกลับมายัง บลจ. อีกครั้งค่ะ

ระยะเวลาในการยกเลิก การลงทุนแบบสม่ำเสมอ ( Saving Plan) ใช้เวลากี่วัน

ยกเลิกบริการ : หลังจาก บลจ. ได้รับเอกสารครบถ้วนล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนจะครบรอบกำหนดหักเงินที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ

Top