กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น(PWIN)
ระดับความเสี่ยง
level6

(กองทุนรวมตราสารทุน)

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม โดยมีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนสามารถลงทุนได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Feeder Fund หรือลงทุนในตราสารทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่งบริษัทจัดการ จะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ด้วยวิธีการใด ๆ เช่น ส่งเป็นหนังสือผ่านทางไปรษณีย์ หรือ E-Mail หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควรก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น

ชื่อย่อกองทุน

PWIN

ประเภทโครงการ

กองทุนเปิด

วันที่จดทะเบียนกองทุน

BISNEWS SYMBOL

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

การสั่งซื้อและสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก

ขั้นต่ำ 5,000 บาท

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งถัดไป

ขั้นต่ำ 5,000 บาท
8.30 – 15.30 น.ทุกวันทำการซื้อขาย

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนหักบัญชีสม่าเสมอ

ขั้นต่ำ 2,000 บาท

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด
8.30 – 15.30 น.ทุกวันทำการซื้อขาย

ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน

ไม่เกิน T+5 วันทำการ

ข้อมูลบริษัทจัดการ

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

ที่ตั้ง :

ชั้น 22 ห้อง 2201 อาคารวรวัฒน์ 849 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
http://www.phillipasset.co.th

โทรศัพท์ :

0-2635-3030

โทรสาร :

0-2635-3040

E-mail:

pamc@phillip.co.th

ผู้จัดการกองทุน :

นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง
นายปรเวช โอฬารริกสุภัค)

ค่าธรรมเนียม

 เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่เกิน 1.07 %

เก็บจริง 1.07 % (ช่วง IPO เก็บจริง 0.535%)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
สับเปลี่ยนเข้า

สับเปลี่ยนออก


ไม่เกิน 1.07 %

ไม่มี


เก็บจริง 1.07 %(ช่วง IPO เก็บจริง 0.535%)
ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย

ตามอัตราที่นาย ทะเบียนกำหนด

ตามอัตราที่นาย ทะเบียนกำหนด

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออกใบหน่วย ลงทุน

ตามอัตราที่นาย ทะเบียนกำหนด

ตามอัตราที่นาย ทะเบียนกำหนด

ค่าการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของ ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามอัตราที่ ธนาคารพาณิชย์ กำหนด

ตามอัตราที่ ธนาคารพาณิชย์ กำหนด

หมายเหตุ:
1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งหรือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าวจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการ จะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัท จัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

Top