กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น(PWIN)
ระดับความเสี่ยง
level6

(กองทุนรวมตราสารทุน)

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม โดยมีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนสามารถลงทุนได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Feeder Fund หรือลงทุนในตราสารทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่งบริษัทจัดการ จะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ด้วยวิธีการใด ๆ เช่น ส่งเป็นหนังสือผ่านทางไปรษณีย์ หรือ E-Mail หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควรก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น

ชื่อย่อกองทุน

PWIN

ประเภทโครงการ

กองทุนเปิด

วันที่จดทะเบียนกองทุน

8 ตุลาคม 2561

BISNEWS SYMBOL

PWIN

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

การสั่งซื้อและสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก

ขั้นต่ำ 5,000 บาท

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งถัดไป

ขั้นต่ำ 1,000 บาท
8.30 – 15.30 น.ทุกวันทำการซื้อขาย

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด
8.30 – 15.30 น.ทุกวันทำการซื้อขาย

ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน

ไม่เกิน T+5 วันทำการ

ข้อมูลบริษัทจัดการ

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

ที่ตั้ง :

ชั้น 22 ห้อง 2201 อาคารวรวัฒน์ 849 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
http://www.phillipasset.co.th

โทรศัพท์ :

0-2635-3030

โทรสาร :

0-2635-3040

E-mail:

pamc@phillip.co.th

ผู้จัดการกองทุน :

นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง
นายปรเวช โอฬารริกสุภัค)

ค่าธรรมเนียม

 เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่เกิน 1.07 %

เก็บจริง 1.07 % (ช่วง IPO เก็บจริง 0.535%)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
สับเปลี่ยนเข้า

สับเปลี่ยนออก


ไม่เกิน 1.07 %

ไม่มี


เก็บจริง 1.07 %(ช่วง IPO เก็บจริง 0.535%)
ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย

ตามอัตราที่นาย ทะเบียนกำหนด

ตามอัตราที่นาย ทะเบียนกำหนด

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออกใบหน่วย ลงทุน

ตามอัตราที่นาย ทะเบียนกำหนด

ตามอัตราที่นาย ทะเบียนกำหนด

ค่าการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของ ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามอัตราที่ ธนาคารพาณิชย์ กำหนด

ตามอัตราที่ ธนาคารพาณิชย์ กำหนด

หมายเหตุ:
1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งหรือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าวจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการ จะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัท จัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

Top