กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF)
ระดับความเสี่ยง
level1

(กองทุนรวมผสม)

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) มีวัตถุประสงค์ที่ การลงทุนแบบผสม ระหว่างตราสารหนี้ และตราสารทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งทุน รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มีความมั่นคงและมีพื้นฐานดี โดยเน้นความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลักและกองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Stuctured Note)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนระยะยาวสำหรับการเกษียณอายุของประชาชนทั่วไป และเพื่อตอบสนองผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนได้รับจากเงินปันผลหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุน รวมทั้งผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากดอกเบี้ยหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารหนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อย่อกองทุน

PMIXRMF

ประเภทโครงการ

โครงการเปิด

วันที่จดทะเบียนกองทุน

11 พฤศจิกายน 2551

BISNEWS SYMBOL

PMIXR9ON

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

การสั่งซื้อและสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก

ขั้นต่ำ 5,000 บาท

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งถัดไป

ขั้นต่ำ 2,000 บาท
8.30 - 15.30 น. ทุกวันทำการ

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด
8.30 - 12.00 น. ทุกวันทำการ

ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน

ไม่เกิน T+5 วันทำการ

ข้อมูลบริษัทจัดการ

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

ที่ตั้ง :

ชั้น 22 ห้อง 2201 อาคารวรวัฒน์ 849 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
http://www.phillipasset.co.th

โทรศัพท์ :

0-2635-3033

โทรสาร :

0-2635-3040

E-mail:

pamc@phillip.co.th

ผู้จัดการกองทุน :

นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง
นายปรเวช โอฬารริกสุภัค)

ค่าธรรมเนียม

 เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

ไม่เกิน 1.605 %

เก็บจริง 1.5869 %

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ไม่เกิน 0.1765 %

เก็บจริง 0.0317 %

   ในประเทศ

ไม่เกิน 0.0695 %

   ต่างประเทศ (ถ้ามี)

ไม่เกิน 0.1070 %

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :

ไม่เกิน 0.1070 %

เก็บจริง 0.0635 %

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :

ไม่เกิน 1.8564 %

เก็บจริง 0.3389 %

 เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียมการขาย :

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน :

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:

ไม่เกิน 200 ต่อรายการสับเปลี่ยนออก

หมายเหตุ:ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

Top