กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF)
ระดับความเสี่ยง
level1

(กองทุนรวมตราสารหนี้)

Top