กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน (PEQ)
ระดับความเสี่ยง
level6

( กองทุนรวมตราสารทุน )

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) เป็นกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ/หรือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ให้มีไว้เป็นทรัพย์สินของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไปลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในระยะปานกลางถึงระยะยาวแก่ผู้ลงทุน

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน

ชื่อย่อกองทุน

PEQ

ประเภทโครงการ

กองทุนเปิด

วันที่จดทะเบียนกองทุน

19 กรกฎาคม 2556

BISNEWS SYMBOL

PEQN

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)จำกัด(มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

การสั่งซื้อและสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ขั้นต่ำ 500 บาท
8.30 – 15.30 น.ทุกวันทำการ

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนดขั้นต่ำ
8.30 – 15.00 น.ทุกวันทำการ

ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน

ไม่เกิน T+5 วันทำการ

ข้อมูลบริษัทจัดการ

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

ที่ตั้ง :

ชั้น 22 ห้อง 2201 อาคารวรวัฒน์ 849 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
http://www.phillipasset.co.th

โทรศัพท์ :

0-2635-3033

โทรสาร :

0-2635-3040

E-mail:

pamc@phillip.co.th

ผู้จัดการกองทุน :

นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง
นายปรเวช โอฬารริกสุภัค)

ค่าธรรมเนียม

 เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

ไม่เกิน 1.6050 %

เก็บจริง 1.6050 %

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ไม่เกิน 0.1070 %

เก็บจริง 0.0535 %

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :

ไม่เกิน 0.1070 %

เก็บจริง 0.0642 %

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :

ไม่เกิน 0.1605 %

เก็บจริง 0.0613 %

 เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียมการขาย :

ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน :

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:

ไม่มี

หมายเหตุ:ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

Top