กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH)
ระดับความเสี่ยง
level1

(กองทุนรวมตลาดเงิน)

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) เป็นกองทุนที่ลงในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ เงินฝาก หรือตราสารการเงินอื่นใดที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล โดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92 วัน

กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะสั้นถึงระยะปานกลาง โดยการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารการเงินระยะสั้นที่มีความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูง เพื่อโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ภายใต้ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

ชื่อย่อกองทุน

PCASH

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ

วันที่จดทะเบียนกองทุน

7 สิงหาคม 2550

BISNEWS SYMBOL

PCASH9ON

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

การสั่งซื้อและสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อและสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด
8.30 – 15.30 น.ทุกวันทำการ

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด
8:30 – 15:00 น. ทุกวันทำการ

ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน

ไม่เกิน T+2 วันทำการ

ข้อมูลบริษัทจัดการ

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

ที่ตั้ง :

ชั้น 22 ห้อง 2201 อาคารวรวัฒน์ 849 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
http://www.phillipasset.co.th

โทรศัพท์ :

0-2635-3033

โทรสาร :

0-2635-3040

E-mail:

pamc@phillip.co.th

ผู้จัดการกองทุน :

นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง
นายปรเวช โอฬารริกสุภัค)

ค่าธรรมเนียม

 เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

ไม่เกิน 0.6420 %

เก็บจริง 0.1605 %

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ไม่เกิน 0.0321 %

เก็บจริง 0.0268 %

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :

ไม่เกิน 0.1070 %

เก็บจริง 0.0642 %

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :

เรียกเก็บตามจริง

1.6050 %

 เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียมการขาย :

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน :

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:

ไม่มี

หมายเหตุ:ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

Top