ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2562

( หน่วย : บาท )

Fund Inception Date Total Net Asset NAV OFFER BID
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) 26/06/2550 345,579,520.91 24.4185 24.4186 24.4185
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 07/08/2550 1,244,045,231.96 12.4293 12.4294 12.4293
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 20/03/2551 10,194,727.95 11.6807 11.6808 11.6807
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 11/11/2551 56,832,339.37 26.2316 26.2317 26.2316
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) 30/10/2552 11,486,807.09 10.1209 10.1529 10.0888
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) 19/07/2556 15,163,271.91 11.4322 11.5466 11.4322
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)* 08/10/2561 192,332,794.40 9.4473 9.5499 9.4458
 * มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562  
Top