ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2561

( หน่วย : บาท )

Fund Inception Date Total Net Asset NAV OFFER BID
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) 26/06/2550 375,410,215.53 27.2366 27.2367 27.2366
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 07/08/2550 1,223,242,797.25 12.2892 12.2893 12.2892
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 20/03/2551 10,851,192.21 11.5869 11.5870 11.5869
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 11/11/2551 60,270,128.30 28.8942 28.8943 28.8942
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) 30/10/2552 - - - -
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) 19/07/2556 18,851,717.44 12.7972 12.9253 12.7972
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)* 08/10/2561 327,938,631.23 9.9168 10.0231 9.9167
 * มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561  
Top