ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562

( หน่วย : บาท )

Fund Inception Date Total Net Asset NAV OFFER BID
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) 26/06/2550 375,305,446.24 26.0835 26.0836 26.0835
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 07/08/2550 1,488,241,270.33 12.3699 12.3700 12.3699
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 20/03/2551 10,369,191.91 11.6422 11.6423 11.6422
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 11/11/2551 60,136,676.11 27.7292 27.7293 27.7292
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) 30/10/2552 10,186,157.49 8.9806 9.0089 8.9523
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) 19/07/2556 17,608,747.62 12.2377 12.3602 12.2377
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)* 08/10/2561 234,494,746.23 10.9532 11.0720 10.9516
 * มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 23 เมษายน 2562  
Top