ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2561

( หน่วย : บาท )

Fund Inception Date Total Net Asset NAV OFFER BID
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) 26/06/2550 366,046,370.15 25.5606 25.5607 25.5606
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 07/08/2550 1,121,415,554.36 12.3150 12.3151 12.3150
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 20/03/2551 10,794,846.02 11.6114 11.6115 11.6114
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 11/11/2551 58,045,050.30 27.2404 27.2405 27.2404
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) 30/10/2552 12,488,964.51 8.9991 9.0272 8.9710
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) 19/07/2556 17,953,124.94 11.9865 12.1065 11.9865
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)* 08/10/2561 310,475,732.17 9.7670 9.8726 9.7660
 * มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561  
Top