ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

( หน่วย : บาท )

Fund Inception Date Total Net Asset NAV OFFER BID
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) 26/06/2550 369,164,215.27 26.1474 26.1475 26.1474
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 07/08/2550 1,363,872,734.17 12.4126 12.4127 12.4126
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 20/03/2551 10,384,589.87 11.6693 11.6694 11.6693
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 11/11/2551 60,228,397.81 27.8657 27.8658 27.8657
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) 30/10/2552 10,916,938.25 9.6143 9.6446 9.5839
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) 19/07/2556 15,808,244.17 12.2592 12.3819 12.2592
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)* 08/10/2561 210,323,955.83 10.3487 10.4606 10.3476
 * มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  
Top