ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2562

( หน่วย : บาท )

Fund Inception Date Total Net Asset NAV OFFER BID
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) 26/06/2550 368,659,019.59 25.7549 25.7550 25.7549
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 07/08/2550 1,701,390,979.32 12.3946 12.3947 12.3946
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 20/03/2551 10,391,078.97 11.6571 11.6572 11.6571
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 11/11/2551 59,452,768.51 27.4284 27.4285 27.4284
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) 30/10/2552 10,445,312.06 9.2070 9.2361 9.1781
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) 19/07/2556 16,850,045.52 12.0751 12.1960 12.0751
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)* 08/10/2561 199,051,142.59 9.8450 9.9518 9.8438
 * มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562  
Top