ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

( หน่วย : บาท )

Fund Inception Date Total Net Asset NAV OFFER BID
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) 26/06/2550 345,722,173.73 24.2659 24.2660 24.2659
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 07/08/2550 1,524,058,297.01 12.4685 12.4686 12.4685
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 20/03/2551 10,074,741.66 11.7031 11.7032 11.7031
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 11/11/2551 55,405,867.27 26.0006 26.0007 26.0006
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) 30/10/2552 10,950,191.43 9.5969 9.6272 9.5667
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) 19/07/2556 15,403,898.32 11.3491 11.4627 11.3491
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)* 08/10/2561 199,162,797.83 9.6478 9.7521 9.6467
 * มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  
Top