ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 18 กันยายน 2562

( หน่วย : บาท )

Fund Inception Date Total Net Asset NAV OFFER BID
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) 26/06/2550 355,170,284.42 24.9931 24.9932 24.9931
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 07/08/2550 1,047,247,591.69 12.4457 12.4458 12.4457
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 20/03/2551 10,203,619.63 11.6909 11.6910 11.6909
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 11/11/2551 58,290,830.93 26.7688 26.7689 26.7688
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) 30/10/2552 11,263,825.05 9.9070 9.9385 9.8756
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) 19/07/2556 15,745,457.32 11.6905 11.8075 11.6905
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)* 08/10/2561 199,521,420.57 9.6941 9.7992 9.6928
 * มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 กันยายน 2562  
Top