ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

( หน่วย : บาท )

Fund Inception Date Total Net Asset NAV OFFER BID
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) 26/06/2550 366,764,100.68 25.3114 25.3115 25.3114
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 07/08/2550 1,352,331,158.80 12.3394 12.3395 12.3394
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 20/03/2551 10,320,096.06 11.6207 11.6208 11.6207
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 11/11/2551 59,228,733.64 26.9864 26.9865 26.9864
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) 30/10/2552 12,553,208.07 9.0963 9.1250 9.0674
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) 19/07/2556 17,372,900.01 11.8653 11.9841 11.8653
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)* 08/10/2561 254,907,882.72 10.1320 10.2422 10.1303
 * มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  
Top