Risk Officer

ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ทำไมถึงต้องเลือกทำงานกับเรา

 • PhillipCapital Group บริหารและดูแลสินทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 35,000 ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลก ซึ่งมีสำนักงาน กระจายไปใน 17 ประเทศ รองรับลูกค้ามากกว่า 1 ล้านราย
 • โอกาสในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆในประเทศไทย โดยร่วมมือกับผู้ร่วมงานและพาร์ทเนอร์ทั่วโลก
 • โอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในสายงานบริหารกองทุน
 • โอกาสที่จะเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมและสัมมนาในต่างประเทศ

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญาตรีหรือวุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการพูดและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะการนำเสนอที่ดี
 • มีทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุผล และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • ละเอียด รอบคอบ และสนใจติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคาร หรือ Wealth management จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

 • ติดตาม และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของค่าความเสี่ยงของกองทุนในด้านต่าง ๆ รายงานการติดตาม และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของค่าความเสี่ยงของกองทุนในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • วัดผลการดำเนินงานของแต่ละกองทุนและจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของ Peer group
 • พิจารณาวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในการจัดตั้งกองทุนใหม่ รวมถึงวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง
 • ตรวจสอบและทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญต่อการบริหารกองทุน
 • ตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงในด้านการปฎิบัติงานของบริษัท

Top