Head of Compliance

ผู้จัดการฝ่ายกำกับการดูแลการปฏิบัติงาน

ทำไมถึงต้องเลือกทำงานกับเรา

 • PhillipCapital Group บริหารและดูแลสินทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 35,000 ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลก ซึ่งมีสำนักงาน กระจายไปใน 17 ประเทศ รองรับลูกค้ามากกว่า 1 ล้านราย
 • โอกาสในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆในประเทศไทย โดยร่วมมือกับผู้ร่วมงานและพาร์ทเนอร์ทั่วโลก
 • โอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในสายงานบริหารกองทุน
 • โอกาสที่จะเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมและสัมมนาในต่างประเทศ

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญาตรีหรือโท สาขากฎหมาย บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ภายใน 7 ปีที่ผ่านมา
 • มีทักษะการพูดและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะการนำเสนอที่ดี
 • มีทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุผล และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • ละเอียด รอบคอบ และสนใจติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคาร หรือ Wealth management จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

 • ติดตามและสอบทานเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและการปฏิบัติงานษ
 • ติดตามและศึกษากฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น ประกาศจาก ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ปปง. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เพื่อนำไปใช้กับองค์กรและการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละบุคคลษ
 • ติดต่อประสานงานและปรึกษากับผู้บังคับใช้กฎเกณฑ์ ษ
 • ให้คำปรึกษาและฝึกอบรม แต่ละฝ่ายงานเพื่อให้ปฎิบัติงานถูกต้องตามกฎเกณฑ์ษ
 • วิเคราะห์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และแนวการลงทุนใหม่ๆให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องษ
 • ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย ษ

Top