Fund Operation and Registrar

เจ้าหน้าที่ฝ่ายนายทะเบียน

ทำไมถึงต้องเลือกทำงานกับเรา

 • PhillipCapital Group บริหารและดูแลสินทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 35,000 ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลก ซึ่งมีสำนักงาน กระจายไปใน 17 ประเทศ รองรับลูกค้ามากกว่า 1 ล้านราย
 • โอกาสในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆในประเทศไทย โดยร่วมมือกับผู้ร่วมงานและพาร์ทเนอร์ทั่วโลก
 • โอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในสายงานบริหารกองทุน
 • โอกาสที่จะเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมและสัมมนาในต่างประเทศ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจจัดการลงทุน ด้านปฏิบัติการกองทุน
 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเรียนรู้ได้เร็ว
 • มีทักษะและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

 • ดูแลรับผิดชอบงานบันทึกข้อมูลทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน
 • ตรวจสอบการบันทึกรายการขาย รับซื้อคืน สับเปลี่ยน หรือโอนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
 • จัดสรรหน่วยลงทุนของทุกกองทุน และส่งข้อมูลหลังจัดสรรให้ตัวแทนขายหน่วยลงทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
 • จัดเก็บเอกสารเปิดบัญชี คำสั่งขาย รับซื้อคืน สับเปลี่ยน หรือโอนหน่วยลงทุน และติดตามเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบถ้วนจากเจ้าหน้าที่การตลาด
 • ตรวจสอบรายงานการแก้ไขข้อมูลทะเบียนผู้ถือหน่วย
 • ตรวจสอบรายงานค่าธรรมเนียมของตัวแทนส่งให้หน่วยงานบัญชีและงบประมาณต่างๆ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกองทุนเพื่อส่งให้ Outsource พิมพ์ Statement of Holding รายไตรมาส และตรวจสอบข้อมูล RMF & LTF เพื่อพิมพ์หนังสือรับรองซื้อประจำปี
 • ดูแลกองทุนรวม ที่ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ จัดทำและบันทึกรายการทางบัญชี เอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน
 • บันทึก/สอบทาน รายการซื้อ ขาย หรือรายการอื่นใด ที่เกี่ยวกับการลงทุน
 • คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน

Risk Officer

ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ทำไมถึงต้องเลือกทำงานกับเรา

 • PhillipCapital Group บริหารและดูแลสินทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 35,000 ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลก ซึ่งมีสำนักงาน กระจายไปใน 17 ประเทศ รองรับลูกค้ามากกว่า 1 ล้านราย
 • โอกาสในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆในประเทศไทย โดยร่วมมือกับผู้ร่วมงานและพาร์ทเนอร์ทั่วโลก
 • โอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในสายงานบริหารกองทุน
 • โอกาสที่จะเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมและสัมมนาในต่างประเทศ

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญาตรีหรือวุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการพูดและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะการนำเสนอที่ดี
 • มีทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุผล และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • ละเอียด รอบคอบ และสนใจติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคาร หรือ Wealth management จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

 • ติดตาม และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของค่าความเสี่ยงของกองทุนในด้านต่าง ๆ รายงานการติดตาม และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของค่าความเสี่ยงของกองทุนในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • วัดผลการดำเนินงานของแต่ละกองทุนและจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของ Peer group
 • พิจารณาวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในการจัดตั้งกองทุนใหม่ รวมถึงวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง
 • ตรวจสอบและทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญต่อการบริหารกองทุน
 • ตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงในด้านการปฎิบัติงานของบริษัท

Head of Compliance

ผู้จัดการฝ่ายกำกับการดูแลการปฏิบัติงาน

ทำไมถึงต้องเลือกทำงานกับเรา

 • PhillipCapital Group บริหารและดูแลสินทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 35,000 ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลก ซึ่งมีสำนักงาน กระจายไปใน 17 ประเทศ รองรับลูกค้ามากกว่า 1 ล้านราย
 • โอกาสในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆในประเทศไทย โดยร่วมมือกับผู้ร่วมงานและพาร์ทเนอร์ทั่วโลก
 • โอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในสายงานบริหารกองทุน
 • โอกาสที่จะเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมและสัมมนาในต่างประเทศ

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญาตรีหรือโท สาขากฎหมาย บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ภายใน 7 ปีที่ผ่านมา
 • มีทักษะการพูดและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะการนำเสนอที่ดี
 • มีทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุผล และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • ละเอียด รอบคอบ และสนใจติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคาร หรือ Wealth management จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

 • ติดตามและสอบทานเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและการปฏิบัติงานษ
 • ติดตามและศึกษากฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น ประกาศจาก ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ปปง. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เพื่อนำไปใช้กับองค์กรและการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละบุคคลษ
 • ติดต่อประสานงานและปรึกษากับผู้บังคับใช้กฎเกณฑ์ ษ
 • ให้คำปรึกษาและฝึกอบรม แต่ละฝ่ายงานเพื่อให้ปฎิบัติงานถูกต้องตามกฎเกณฑ์ษ
 • วิเคราะห์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และแนวการลงทุนใหม่ๆให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องษ
 • ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย ษ

Top