ข่าวสารกองทุน

ประกาศค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน(Front End Fee) กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์ อินโนเวชั่น(PWIN)

untitled.png

ประกาศ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT END FEE) กอง PWIN เฉพาะช่วงเวลา IPO

               

                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด  (“บริษัทจัดการ”) ได้มีการเปิดเสนอขายกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น  (PWIN) เสนอขาย IPO ในช่วงระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2561 – 5 ตุลาคม 2561 นั้น ทางบริษัทจัดการขอแจ้งค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT END FEE) (รวม Vat) 0.5350%

 

โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 24 กันยายน 2561 – 5 ตุลาคม 2561 เท่านั้น

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2635-3033 ต่อ 839, 829 ฝ่ายการตลาด

ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน จานวน 6 กองทุน 

9ee0cf8dbbc2ddd00340c0d6c8f9347c.jpg

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
เรื่อง แจ้งประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จำนวน 6 กองทุน


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ขอเรียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงาน กลต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนจำนวน 6 กองทุน ได้แก่ 1. กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 2. กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน 3. กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน 4.กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ และ 6. กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : Download

ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน จำนวน 6 กองทุน 

investimenti-2.jpg

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน จานวน 6 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จากัด ในฐานะบริษัทจัดการ ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ และ สานักงาน ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคา กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป และ กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : Download

Top