ข่าวสารกองทุน

ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ของกงทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)

ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน

และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ของกงทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน และการประกาศ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน ของกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) ใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เปลี่ยนแปลงวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน และการประกาศ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน ของกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)

จากเดิม

คำนวณ NAV T+2 วันทำการ ประกาศ T+3 วันทำการ

เปลี่ยนเป็น 

คำนวณ NAV T+1 วันทำการ ประกาศ T+2 วันทำการ

ซึ่งเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว ในข้อ 16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และทางบริษัทจัดการเองได้หารือกับทางสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วนั้น ไม่ต้องมีการแก้ไขโครงการแต่อย่างใด

 

โดยหลักการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อคำนวน NAV นั้นยังเป็นไปตามหลัก forward pricing อย่างเป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และการดำเนินการของ บริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงิน ค่าขายคืนเร็วขึ้น 1 วันทำการ และการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวในอนาคต

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phillipasset.co.th หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่ บลจ.ฟิลลิป ฝ่ายการตลาด โทรศัพท์ 02-635-3033 ต่อ 829 หรือ 839 ทุกวันในเวลาทำการ

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                                                                                                                                   

                                                                           

ประกาศการนำส่งของสมนาคุณจากการลงทุนในกองทุน LTF และ RMF

ที่ PAMC 003 / 2019

                                                                                                                                   

                                                                                                            วันที่ 18 มกราคม 2562

               

เรื่อง        นำส่งของสมนาคุณจากการลงทุนในกองทุน LTF และ RMF

               

เรียน       ผู้ถือหน่วยลงทุน

 

                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  ฟิลลิป จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้จัดโปรโมชั่นลงทุน LTF และ RMF ตลอดปี 2561  ตั้งแต่วันที่  วันที่ 3 มกราคม – 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 ได้แก่ กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) , กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) และ กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) ความทราบแล้วนั้น          

               

                บัดนี้บริษัทจัดการ ได้จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) ตามที่ได้กำหนดไว้ในโปรโมชั่น    ในวันที่ 18  มกราคม พ.ศ.2562 ให้แก่ท่านนักลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารแนบ

ประกาศแก้ไขโครงการกอง PWIN เรื่อง มูลค่าขั้นต่ำในการลงทุนครั้งถัดไป

ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จากัด ในฐานะบริษัทจัดการ ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ และ สานักงาน ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด โครงการจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป สรุปสาระสาคัญที่แก้ไขเพิ่มเติมตามหัวข้อในโครงการดังต่อไปนี้

หัวข้อ 2.7. มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป

แก้ไขเป็น : มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท สาหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการตัดบัญชีสม่าเสมอ

หัวข้อ 2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขเป็น : มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท สาหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการตัดบัญชีสม่าเสมอ

หัวข้อ 6.2.1.3 บริการหักบัญชีสม่าเสมอ

แก้ไขเป็น : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้วิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อซื้อหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นประจาตามช่วง เวลาโดยยื่นคาขอใช้บริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกเป็นมูลค่าขั้นต่าตามข้อ 2.6 และสามารถทารายการซื้อหน่วยลงทุนครั้งถัดไปด้วยวิธีการหักบัญชีสม่าเสมอเป็นมูลค่าขั้นต่า 1,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phillipasset.co.th หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่

บลจ.ฟิลลิป ฝ่ายการตลาด โทรศัพท์ 0-2635-3033 ต่อ 839 ทุกวันในเวลาทาการ

เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศ วันเปิดรับคำสั่งซื้อ-ขาย สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนและแจ้งค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

ประกาศ วันเปิดรับคำสั่งซื้อ-ขาย สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนและแจ้งค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

 

                                                                                                                            วันที่  8 ตุลาคม 2561

 

เรียน       ผู้ถือหน่วยลงทุน

 

                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ขอแจ้งวันเปิดรับคำสั่งซื้อ-ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

               

                ทั้งนี้ บริษัทจะทำการปรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-End Fee) ช่วงหลังการเสนอขายครั้งแรก (IPO) จาก 0.535% (รวม Vat)  เป็น 1.07% (รวม Vat) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561เป็นต้น

               

                  ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phillipasset.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาด            

 โทร. 0-2635-3033 ต่อ 829, 839  e-mail: pamc.mkt@phillip.co.th ทุกวันในเวลาทำการ

 

 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                                                   

ที่มา : ประกาศ วันเปิดรับคำสั่งซื้อ - ขาย สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

Top