ข่าวสารกองทุน

ประกาศการนำส่งของสมนาคุณจากการลงทุนในกองทุน LTF และ RMF

ที่ PAMC 003 / 2019

                                                                                                                                   

                                                                                                            วันที่ 18 มกราคม 2562

               

เรื่อง        นำส่งของสมนาคุณจากการลงทุนในกองทุน LTF และ RMF

               

เรียน       ผู้ถือหน่วยลงทุน

 

                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  ฟิลลิป จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้จัดโปรโมชั่นลงทุน LTF และ RMF ตลอดปี 2561  ตั้งแต่วันที่  วันที่ 3 มกราคม – 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 ได้แก่ กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) , กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) และ กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) ความทราบแล้วนั้น          

               

                บัดนี้บริษัทจัดการ ได้จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) ตามที่ได้กำหนดไว้ในโปรโมชั่น    ในวันที่ 18  มกราคม พ.ศ.2562 ให้แก่ท่านนักลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารแนบ

ประกาศแก้ไขโครงการกอง PWIN เรื่อง มูลค่าขั้นต่ำในการลงทุนครั้งถัดไป

ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จากัด ในฐานะบริษัทจัดการ ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ และ สานักงาน ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด โครงการจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป สรุปสาระสาคัญที่แก้ไขเพิ่มเติมตามหัวข้อในโครงการดังต่อไปนี้

หัวข้อ 2.7. มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป

แก้ไขเป็น : มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท สาหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการตัดบัญชีสม่าเสมอ

หัวข้อ 2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขเป็น : มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท สาหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการตัดบัญชีสม่าเสมอ

หัวข้อ 6.2.1.3 บริการหักบัญชีสม่าเสมอ

แก้ไขเป็น : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้วิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อซื้อหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นประจาตามช่วง เวลาโดยยื่นคาขอใช้บริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกเป็นมูลค่าขั้นต่าตามข้อ 2.6 และสามารถทารายการซื้อหน่วยลงทุนครั้งถัดไปด้วยวิธีการหักบัญชีสม่าเสมอเป็นมูลค่าขั้นต่า 1,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phillipasset.co.th หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่

บลจ.ฟิลลิป ฝ่ายการตลาด โทรศัพท์ 0-2635-3033 ต่อ 839 ทุกวันในเวลาทาการ

เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศ วันเปิดรับคำสั่งซื้อ-ขาย สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนและแจ้งค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

ประกาศ วันเปิดรับคำสั่งซื้อ-ขาย สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนและแจ้งค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

 

                                                                                                                            วันที่  8 ตุลาคม 2561

 

เรียน       ผู้ถือหน่วยลงทุน

 

                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ขอแจ้งวันเปิดรับคำสั่งซื้อ-ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

               

                ทั้งนี้ บริษัทจะทำการปรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-End Fee) ช่วงหลังการเสนอขายครั้งแรก (IPO) จาก 0.535% (รวม Vat)  เป็น 1.07% (รวม Vat) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561เป็นต้น

               

                  ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phillipasset.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาด            

 โทร. 0-2635-3033 ต่อ 829, 839  e-mail: pamc.mkt@phillip.co.th ทุกวันในเวลาทำการ

 

 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                                                   

ที่มา : ประกาศ วันเปิดรับคำสั่งซื้อ - ขาย สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

ประกาศค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน(Front End Fee) กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์ อินโนเวชั่น(PWIN)

untitled.png

ประกาศ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT END FEE) กอง PWIN เฉพาะช่วงเวลา IPO

               

                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด  (“บริษัทจัดการ”) ได้มีการเปิดเสนอขายกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น  (PWIN) เสนอขาย IPO ในช่วงระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2561 – 5 ตุลาคม 2561 นั้น ทางบริษัทจัดการขอแจ้งค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT END FEE) (รวม Vat) 0.5350%

 

โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 24 กันยายน 2561 – 5 ตุลาคม 2561 เท่านั้น

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2635-3033 ต่อ 839, 829 ฝ่ายการตลาด

Top