กองทุน

ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน จำนวน 6 กองทุน 

investimenti-2.jpg

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน จานวน 6 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จากัด ในฐานะบริษัทจัดการ ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ และ สานักงาน ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคา กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป และ กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : Download

Top