ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ของกงทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)

ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน

และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ของกงทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน และการประกาศ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน ของกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) ใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เปลี่ยนแปลงวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน และการประกาศ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน ของกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)

จากเดิม

คำนวณ NAV T+2 วันทำการ ประกาศ T+3 วันทำการ

เปลี่ยนเป็น 

คำนวณ NAV T+1 วันทำการ ประกาศ T+2 วันทำการ

ซึ่งเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว ในข้อ 16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และทางบริษัทจัดการเองได้หารือกับทางสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วนั้น ไม่ต้องมีการแก้ไขโครงการแต่อย่างใด

 

โดยหลักการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อคำนวน NAV นั้นยังเป็นไปตามหลัก forward pricing อย่างเป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และการดำเนินการของ บริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงิน ค่าขายคืนเร็วขึ้น 1 วันทำการ และการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวในอนาคต

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phillipasset.co.th หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่ บลจ.ฟิลลิป ฝ่ายการตลาด โทรศัพท์ 02-635-3033 ต่อ 829 หรือ 839 ทุกวันในเวลาทำการ

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                                                                                                                                   

                                                                           

Top