ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขดังนี้

1.       แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 เรื่องการลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 12)

-          เพิ่มเติมคำจำกัดความ / คำนิยาม

-          อัตราส่วนการลงทุน (product limit) และ (concentration limit) และ/หรือปรับปรุงหมายเหตุใต้ตาราง

-          การรายงานกรณีทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติ หรือไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดโดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่มเติม (passive breach)

2.       แก้ไขตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 38/2562 เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14)

-          เพิ่มเติมคำจำกัดความ / คำนิยาม

-          การชําระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

-          การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ

-          ข้อกำหนดอื่นๆ

-          วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

-          หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

3.       แก้ไขตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 21/2562 เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12)

-          ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

-          การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม

4.       แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 13/2562 เรื่อง ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที่ของบริษัทจัดการ (ฉบับที่ 6)

-          ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

5.     แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.34/2562 เรื่องข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 6)

-          หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

-          วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ตารางเปรียบเทียบการขอแก้ไขโครงการกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น(PWIN)

Top