ประกาศการนำส่งของสมนาคุณจากการลงทุนในกองทุน LTF และ RMF

ที่ PAMC 003 / 2019

                                                                                                                                   

                                                                                                            วันที่ 18 มกราคม 2562

               

เรื่อง        นำส่งของสมนาคุณจากการลงทุนในกองทุน LTF และ RMF

               

เรียน       ผู้ถือหน่วยลงทุน

 

                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  ฟิลลิป จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้จัดโปรโมชั่นลงทุน LTF และ RMF ตลอดปี 2561  ตั้งแต่วันที่  วันที่ 3 มกราคม – 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 ได้แก่ กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) , กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) และ กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) ความทราบแล้วนั้น          

               

                บัดนี้บริษัทจัดการ ได้จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) ตามที่ได้กำหนดไว้ในโปรโมชั่น    ในวันที่ 18  มกราคม พ.ศ.2562 ให้แก่ท่านนักลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารแนบ

Top