ประกาศค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน(Front End Fee) กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์ อินโนเวชั่น(PWIN)

untitled.png

ประกาศ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT END FEE) กอง PWIN เฉพาะช่วงเวลา IPO

               

                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด  (“บริษัทจัดการ”) ได้มีการเปิดเสนอขายกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น  (PWIN) เสนอขาย IPO ในช่วงระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2561 – 5 ตุลาคม 2561 นั้น ทางบริษัทจัดการขอแจ้งค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT END FEE) (รวม Vat) 0.5350%

 

โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 24 กันยายน 2561 – 5 ตุลาคม 2561 เท่านั้น

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2635-3033 ต่อ 839, 829 ฝ่ายการตลาด

Top