ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน จานวน 6 กองทุน 

9ee0cf8dbbc2ddd00340c0d6c8f9347c.jpg

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
เรื่อง แจ้งประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จำนวน 6 กองทุน


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ขอเรียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงาน กลต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนจำนวน 6 กองทุน ได้แก่ 1. กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 2. กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน 3. กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน 4.กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ และ 6. กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : Download

Top