คู่มือการลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

      คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี้ ได้จัดทำขึ้นตามนัยข้อ 54 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.22/2552 เรื่อง “การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล” ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2552 หรือตามประกาศอื่นที่มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยคู่มือการลงทุนนี้มีวัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนจะได้รับเมื่อผู้ลงทุนปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ การชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับการชำระภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน และการชำระเบี้ยปรับเงินเพิ่มหากผู้ลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุน หรือไถ่ถอนการลงทุนก่อนกำหนด เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ตัดสินใจลงทุนด้วยความเข้าใจถูกต้องว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นการลงทุนระยะยาว มีเงื่อนไขและภาระผูกพันหลายปี

จึงขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลจากคู่มือการลงทุนฉบับนี้อย่างละเอียดจนเข้าใจ ควบคู่กันไปพร้อมกับการศึกษาหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละกองทุน แล้วจึงตัดสินใจตามที่ผู้ลงทุนเห็นสมควร

อ่านคู่มือฉบับเต็มได้ที่ : Download

Top