ประกาศแก้ไขโครงการกอง PWIN เรื่อง มูลค่าขั้นต่ำในการลงทุนครั้งถัดไป

ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จากัด ในฐานะบริษัทจัดการ ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ และ สานักงาน ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด โครงการจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป สรุปสาระสาคัญที่แก้ไขเพิ่มเติมตามหัวข้อในโครงการดังต่อไปนี้

หัวข้อ 2.7. มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป

แก้ไขเป็น : มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท สาหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการตัดบัญชีสม่าเสมอ

หัวข้อ 2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขเป็น : มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท สาหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการตัดบัญชีสม่าเสมอ

หัวข้อ 6.2.1.3 บริการหักบัญชีสม่าเสมอ

แก้ไขเป็น : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้วิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อซื้อหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นประจาตามช่วง เวลาโดยยื่นคาขอใช้บริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกเป็นมูลค่าขั้นต่าตามข้อ 2.6 และสามารถทารายการซื้อหน่วยลงทุนครั้งถัดไปด้วยวิธีการหักบัญชีสม่าเสมอเป็นมูลค่าขั้นต่า 1,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phillipasset.co.th หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่

บลจ.ฟิลลิป ฝ่ายการตลาด โทรศัพท์ 0-2635-3033 ต่อ 839 ทุกวันในเวลาทาการ

เอกสารเพิ่มเติม

Top