ประกาศ วันเปิดรับคำสั่งซื้อ-ขาย สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนและแจ้งค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

ประกาศ วันเปิดรับคำสั่งซื้อ-ขาย สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนและแจ้งค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

 

                                                                                                                            วันที่  8 ตุลาคม 2561

 

เรียน       ผู้ถือหน่วยลงทุน

 

                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ขอแจ้งวันเปิดรับคำสั่งซื้อ-ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

               

                ทั้งนี้ บริษัทจะทำการปรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-End Fee) ช่วงหลังการเสนอขายครั้งแรก (IPO) จาก 0.535% (รวม Vat)  เป็น 1.07% (รวม Vat) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561เป็นต้น

               

                  ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phillipasset.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาด            

 โทร. 0-2635-3033 ต่อ 829, 839  e-mail: pamc.mkt@phillip.co.th ทุกวันในเวลาทำการ

 

 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                                                   

ที่มา : ประกาศ วันเปิดรับคำสั่งซื้อ - ขาย สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

Top