ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขดังนี้

1.       แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 เรื่องการลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 12)

-          เพิ่มเติมคำจำกัดความ / คำนิยาม

-          อัตราส่วนการลงทุน (product limit) และ (concentration limit) และ/หรือปรับปรุงหมายเหตุใต้ตาราง

-          การรายงานกรณีทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติ หรือไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดโดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่มเติม (passive breach)

2.       แก้ไขตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 38/2562 เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14)

-          เพิ่มเติมคำจำกัดความ / คำนิยาม

-          การชําระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

-          การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ

-          ข้อกำหนดอื่นๆ

-          วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

-          หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

3.       แก้ไขตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 21/2562 เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12)

-          ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

-          การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม

4.       แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 13/2562 เรื่อง ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที่ของบริษัทจัดการ (ฉบับที่ 6)

-          ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

5.     แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.34/2562 เรื่องข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 6)

-          หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

-          วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ตารางเปรียบเทียบการขอแก้ไขโครงการกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น(PWIN)

ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ของกงทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)

ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน

และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ของกงทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน และการประกาศ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน ของกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) ใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เปลี่ยนแปลงวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน และการประกาศ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน ของกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)

จากเดิม

คำนวณ NAV T+2 วันทำการ ประกาศ T+3 วันทำการ

เปลี่ยนเป็น 

คำนวณ NAV T+1 วันทำการ ประกาศ T+2 วันทำการ

ซึ่งเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว ในข้อ 16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และทางบริษัทจัดการเองได้หารือกับทางสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วนั้น ไม่ต้องมีการแก้ไขโครงการแต่อย่างใด

 

โดยหลักการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อคำนวน NAV นั้นยังเป็นไปตามหลัก forward pricing อย่างเป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และการดำเนินการของ บริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงิน ค่าขายคืนเร็วขึ้น 1 วันทำการ และการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวในอนาคต

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phillipasset.co.th หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่ บลจ.ฟิลลิป ฝ่ายการตลาด โทรศัพท์ 02-635-3033 ต่อ 829 หรือ 839 ทุกวันในเวลาทำการ

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                                                                                                                                   

                                                                           

ปีนี้ ทองคำน่าลงทุนมั้ย?

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา การซื้อขายทองคำเป็นไปอย่างคึกคักซึ่งเป็นผลมาจากการที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น เพราะเป็นช่วงที่ FED ประกาศว่าอาจจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ทำให้มีโอกาสที่อัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มสูงขึ้น เพราะถ้าได้ดอกเบี้ยสูงนักลงทุนจะไม่ถือครองทองคำ แต่จะหันไปรับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยแทน และอีกปัจจัยคือ ความกังวลกันว่าจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจจากเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน แต่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ทิศทางของเรื่องที่กลัวกัน กลับมีแนวโน้มจะจบลงด้วยดี ทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง บางสำนักแนะนำให้ทยอยขายทองคำออก และให้ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ทำให้ผมได้รับคำถามจากผู้ลงทุนว่า ปีนี้ ทองคำยังน่าลงทุนอยู่มั้ย?

คำตอบของผมคือ ยังน่าลงทุนอยู่ครับ เพราะยังไงทองคำก็จัดเป็นสินทรัพย์ Safe Haven ที่ควรมีติดพอร์ตไว้บ้าง แต่จะจัดสัดส่วนมากน้อยแค่ไหน ต้องขึ้นกับความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้ สำหรับเหตุผลที่ผมคงคำแนะนำลงทุนในทองคำไว้บ้าง เพราะผมจะวิเคราะห์จากข้อมูลระยะยาว ไม่ใช้ข้อมูลซื้อขายแบบรายวัน การใช้ข้อมูลระยะยาวทำให้เราเห็นภาพกว้างและดูเทรนด์ออกว่าจะไปในทิศทางไหน ซึ่งข้อมูลที่น่าสนใจที่เราควรติดตามคือ ข้อมูลจาก World Gold Council ระบุว่าในปี 2018 ที่ผ่านมา แบงค์ชาติของทั่วโลกมีการซื้อทองคำสะสมมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่ปี 1971 ที่ประธานาธิบดี Richard Nixon ของสหรัฐ ยกเลิกการใช้ Gold Standard คือยกเลิกการผูกค่าเงินดอลล่าร์กับทองคำ โดยจำนวน Net Buying ของปี 2018 สูงถึง 651.45 ตัน มูลค่าประมาณ 28 พันล้านดอลล่าร์ ความน่าสนใจอยู่ที่ มีการซื้อทองคำสะสมสูงเพิ่มขึ้น 74% (เทียบกับปี 2017) เฉพาะไตรมาส 4 ของปี 2018 แบงค์ชาติทั่วโลก มีการซื้อทองคำสูงที่สุดถึง 195 ตัน

กราฟ ทองคำ.jpg

Source: Bloomberg

คำถามที่หลายท่านคงสงสัยคือ เมื่อไหร่ที่แบงค์ชาติต่างๆ จะทยอยซื้อทองคำ? คำตอบก็คือ เมื่อต้องการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อสูง หรือเมื่อคาดการณ์ว่า มีความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มูลค่าตลอดเวลา เป็นสินทรัพย์ที่เก็บมูลค่าไว้ได้ ถ้าเราดูตัวอย่างจากปัญหาเงินเฟ้อสูงในบางประเทศ เช่น เวเนซูเอล่า ซึ่งในอดีตเพียงแค่ 10 กว่าปีที่แล้ว ประเทศนี้ยังเป็นประเทศร่ำรวยจากการขายน้ำมัน แต่ปัจจุบันประเทศนี้ มีอัตราเงินเฟ้อสูงถึง 1.3 ล้าน % สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เราเรียกว่า Hyper Inflation ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่ยากนัก ดังที่เกิดขึ้นแล้วในเวเนซูเอล่า ผู้ที่รอดและสามารถอพยพย้ายถิ่นได้ก่อน ส่วนใหญ่มักถือครองทองคำไว้เพราะมูลค่าของทองคำยังคงอยู่

นอกจากนี้ อีกเหตุผลที่สนับสนุนว่าทองคำยังน่าลงทุน และมีโอกาสทำกำไรเพราะ บริษัทเหมืองต่างๆ ไม่ได้เพิ่มขึ้น และไม่มีการลงทุนในเหมืองใหม่หรือขยายธุรกิจเพิ่ม นั่นแปลว่า ไม่มีการผลิตเพิ่มแล้ว จากข้อมูลที่ผมนำมาเสนอนี้ ทำให้เห็นถึงศักยภาพของทองคำที่มีโอกาสจะปรับตัวสูงขึ้นอีกและทำกำไรได้ในอนาคต ซึ่งการกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภททองคำ ก็เป็นการป้องกันพอร์ตลงทุนของคุณไปในตัวด้วย ยิ่งช่วงที่ราคาทองคำลง ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะเข้าไปลงทุนเพิ่มครับ

ตลาดมีความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤติอีกครั้ง? อะไรบ้างคือสินทรัพย์ Safe Haven?

022019_Cover Article.jpg

ถึงแม้ช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยคึกคักต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้ว แต่อย่าพึ่งเชื่อมั่นว่าตลาดจะกลับมาเป็นขาขึ้นแบบยาวๆ นะครับ เพราะดัชนี SET มักจะขึ้นลงตามตลาดสหรัฐอยู่แล้ว และเมื่อพิจารณาจาก Data บางอย่างของสหรัฐ ปรากฏสัญญาณความเสี่ยงเหมือนตลาดใกล้จะตกครั้งใหญ่ อาจจะมากกว่าที่คาดการณ์กันก็เป็นได้ 

ความเสี่ยงที่ผมอยากนำเรียนทุกท่าน ไม่ได้มาจากเรื่องของสงครามการค้านะครับ เพราะความเสียหายหรือผลกระทบต่อมูลค่าภาษีศุลกากร (Tariff) อาจจะมีผลแค่ 0.1 ของตัวเลข GDP ของจีนเท่านั้น และต่ำกว่า 0.05 ของ GDP สหรัฐ ซึ่งเป็นตัวเลขที่เล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศ และจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกไม่สูงนัก ทีนี้มาดูกันว่า มี Data อะไรบ้างที่ผมอยากให้เราตระหนักกันว่า ตลาดโลกมีความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤติได้

กราฟด้านล่างนี้แสดงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐ โดยเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังกับเงื่อนไขข้อเท็จจริง ณ ปัจจุบัน ครั้งล่าสุดที่เกิดแก๊บหรือความกว้างมาก ระหว่าง 2 ค่านี้ คือก่อนเกิดวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ ซึ่งตัวเลขล่าสุดปี 2017 ต่อเนื่องถึงปี 2018 ก็กำลังเกิดแก๊บที่กว้างขึ้นเรื่อยๆ

Source: CNBC 29 Jan 2019

Source: CNBC 29 Jan 2019

อีก Data ที่คนมักไม่ทราบและถูกมองข้าม คือตราสารหนี้ในสหรัฐที่ครบกำหนดชำระคืน ภาพกราฟด้านล่างแสดงให้เห็นว่า ส่วนซ้ายมือคือตราสารเรตติ้ง BBB+ ขึ้นไป ในปี 2018  มีที่ครบกำหนดชำระคืนเพียง 51 พันล้านเหรียญ แต่ในอีก 5 ข้างหน้าจะมีตราสารที่ครบกำหนดชำระคืนในแต่ละปีสูงมาก ส่วนกราฟด้านขวาคือ ตราสารหนี้ที่ผลตอบแทนสูง เรตติ้งต่ำกว่า BBB ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนในอีก 5 ปีข้างหน้าก็มีจำนวนสูงมากเช่นกัน ลองคิดกันว่า หากอีกไม่นานเกิดวิกฤติเศรษฐกิจอีกครั้ง ตราสารเหล่านี้ย่อมมีโอกาสผิดนัดชำระ (Default) สูง และด้วยจำนวนเงินมหาศาลย่อมมีโอกาสส่งผลกระทบแบบโดมิโนในวงกว้างจนไม่อาจคาดการณ์ได้  

Source: Goldman Sachs, DoubleLine Nov 28 2018

Source: Goldman Sachs, DoubleLine Nov 28 2018

มีหลายคนถามผมว่า ถ้าเราคิดว่าเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้น นักลงทุนควรกระจายการลงทุนในตราสารหนี้มากกว่าตราสารทุนใช่หรือไม่ ทั้งนี้ไม่มีคำตอบที่ชัดเจน เพราะต้องไปดูต่อว่า เป็นตราสารอะไร มีโอกาสสูงที่จะผิดนัดชำระมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะประเภทที่เรตติ้งไม่สูงแต่ให้ดอกเบี้ยสูง นักลงทุนก็ต้องตระหนักว่า หากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นมาจริงๆ ตราสารประเภทนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะผิดนัดชำระ จะว่าไปอาจจะมีความเสี่ยงสูงกว่าลงทุนในหุ้นซะอีก

เมื่อมีหลายปัจจัยดูมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจรอบใหม่ ผมขอเสนอ 3 แนวทางที่เรียกว่า เป็นสินทรัพย์ “Safe Haven” เป็นทางเลือกการลงทุนครับ
1. แบ่งลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น จะเซฟที่สุด
2. ลงทุนในทองคำไว้บ้าง เพื่อเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยง และกรณีเกิดวิกฤติซึ่งเกิดขึ้นจริง ทองคำจะมีมูลค่าสูงขึ้นและจะช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนของคุณไว้ได้
3. ลงทุนในเงินสกุลเยนญี่ปุ่น เพราะเงินเยนเป็นสกุลเงินที่ถ้ากรณีเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเงินเยนจะเข้มแข็งขึ้น นักลงทุนญี่ปุ่นที่เคยลงทุนในตลาดต่างประเทศหรือทั่วโลก จะดึงเงินกลับเข้าญี่ปุ่นที่ดอกเบี้ยต่ำมาก หรือจะเรียกว่าเท่ากับ 0 ก็ว่าได้

ความกลัวเรื่องจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจอีกรอบ อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ได้ แต่จาก Data ที่ผมนำเสนอนี้ มีแนวโน้มสูงที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า ตัวนักลงทุนเองก็ควรตระหนักว่าตัวเองว่าสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน สามารถลงทุนระยะยาวได้นานแค่ไหน และต้องเข้าใจสินทรัพย์ที่ลงทุนด้วยว่ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดด้วย “ไม่ว่าตลาดจะผันผวนแค่ไหน เรายังมีทางเลือกที่จะลงทุนได้เสมอ

 

**************************************************************

Top