คำเตือน

1. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษี นโยบายการลงทุนความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ หรือในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้

3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ "นโยบายการลงทุน" "ประเภทหลักทรัพย์ที่จะลงทุน" "อัตราส่วนการลงทุน" "ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม" และ "คำเตือน/ข้อแนะนำ" และควรเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ และสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง

4. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

5. ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที่กำหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. http://www.sec.or.th

6. ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการ หรือ (http://www.uobam.co.th)

7. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการผู้สนับสนุนการขายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8. การลงทุนในกองทุนรวมใดๆ ที่มีรายชื่อปรากฏในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายไทยรวมถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)

9. การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการโครงการของกองทุนรวมที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และมิได้ประกันราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย

10. การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในเว็บไซต์นี้ ใช้วิธีวัดผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

11. บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานของบริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับ และดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

12. ข้อความทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้จัดทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้สนใจลงทุนโดยได้ตระหนักถึงความถูกต้องของข้อมูล แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการไม่สามารถรับประกันถึงความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้

13. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

14. บริษัทจัดการ และผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณีที่เกิดขึ้นกับข้อมูล และ/หรือ ระบบสื่อสารของผู้เข้าเยี่ยมชม หรือผู้ลงทุน อันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือ เว็บไซต์ที่ร่วมกิจกรรมกับบริษัท

15. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้ โดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไขด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน บริษัทจัดการ และผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากการที่บุคคลอื่นกระทำโดยเจตนา หรือโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการ แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใดๆ ในเว็บไซต์นี้ และรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใดๆ ในเว็บไซต์นี้นั้นได้เผยแพร่ออกไป ไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจง หรือเป็นการทั่วไปในประการที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือ บุคคลอื่น

16. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใดๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใดๆ โดยเจตนา หรือโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย

17. เว็บไซต์ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ลิงก์อยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้จัดรวบรวมขึ้นเพื่อความสะดวกในการเข้าไปชมเว็บไซต์เท่านั้น ดังนั้นการที่เว็บไซต์ดังกล่าวเสนอข้อมูล ความรู้ แนวคิด หรือเสนอการให้บริการ หรือการเสนอขายสินค้าต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าวต่อผู้ที่สนใจเข้าชมเว็บไซต์นั้น โดยเฉพาะเว็บไซต์ต่างประเทศบางแห่งในปัจจุบันอาจจะยังไม่สามารถให้บริการ หรือเสนอขายสินค้าต่างๆ ในประเทศไทยได้ ผู้เข้าชม หรือรับบริการหรือซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ดังกล่าวควรต้องศึกษา และตรวจสอบข้อมูล โดยละเอียดก่อนตัดสินใจรับบริการซื้อสินค้า หรือดำเนินการใดๆ บริษัทจัดการไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือการเสนอให้บริการ หรือการเสนอขายสินค้าต่างๆ รวมทั้งไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล หรือการเสนอให้บริการ หรือการเสนอขายสินค้าที่มีอยู่ในเว็บไซต์นั้น

18. ในกรณีที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ได้ออกจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีลิงก์อยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการขอเรียนว่า เว็บไซต์เหล่านั้นอาจมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบริษัทอาจจะยังมิได้สำรวจถึงการบริการข้อมูล หรือสินค้าของบริษัทนั้นๆ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงมิสามารถรับประกันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว และ รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น

19. สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนี้จะนำไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันมิได้

20. สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้ถือหน่วยลงทุน (ของกองทุนรวม) จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกรมสรรพากรอย่างเคร่งครัดทุกประการ (ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือภาษีที่บริษัทจัดการได้จัดให้) มิฉะนั้นผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ผู้ลงทุนอาจถูกหัก หรือไม่สามารถขอคืนภาษี ณ ที่จ่ายจากกำไรที่เกิดขึ้นตลอดจนผู้ลงทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา และ/หรือ อาจจะต้องชำระเงินเพิ่ม และเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร อนึ่ง ผู้ลงทุนจะต้องเก็บเอกสารการลงทุนในกองทุนรวมถึงหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ว่าท่านได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุนที่กำหนดดังกล่าวอย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการยืนยันสิทธิประโยชน์ในทางภาษีของท่านหากถูกเรียกถามในอนาคต อนึ่ง ผู้ลงทุนควรขอรับ และศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และคู่มือภาษีให้เข้าใจ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทจัดการ หรือผู้ขายหน่วยลงทุน

21. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

22. กรณีกองทุนรวมที่มีการลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

23. ข้อมูลในเว็ปไซต์นี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่คำแนะนำ หรือความเห็น และไม่ถือเป็นการแทนคำแนะนำ หรือมีความมุ่งหมายให้ถือเป็นคำเสนอ หรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ใช้ข้อมูล หรือตัดสินใจจากเนื้อหาในเว็ปไซต์นี้ไม่อาจเรียกร้องได้

 

 
 
 
 
Top