Buy & Sale Fund

สำหรับบุคคลธรรมดา
 1. ดาวน์โหลดเอกสาร หรือ
 2. กรอกแบบฟอร์ม
 3. 2.1 ซื้อ – “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และ “เอกสารยืนยันการโอนเงินเข้าบัญชีจองซื้อบริษัท”จะส่งได้ตามวัน และเวลาการรับซื้อ ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนที่ท่านต้องการจะซื้อ
  2.2 ขายคืน - “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” จะส่งได้ตามวันและเวลาการรับซื้อคืน ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนที่ท่านต้องการจะขายคืน
 4. ส่งสำเนาเอกสารทั้งหมดทาง FAX : 02-635-3040 , E-Mail : pamc.mkt@phillip.co.th กรุณาโทรศัพท์เข้ามายังบลจ. 02-635-3033 ติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด เพื่อสอบถามและยืนยันถึงเอกสารที่ได้ส่งเข้ามาผ่านทาง fax หรือ e-mail อีกครั้ง

เอกสารที่ใช้ประกอบพร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร

 • กรณีขาย LTF –RMF ผิดเงื่อนไข แนบ “สำเนาบัตรประชาชน” พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเขียนกำกับว่า รับทราบขายผิดเงื่อนไขภาษีกอง…… ) สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินค่าขายคืน
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่จะรับเงินค่าขายคืน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ใบคำขอแก้ไขข้อมูล กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินค่าขายคืนที่ต่างจากที่บันทึกในเอกสารเปิดบัญชีครั้งแรก ก่อนเวลา 12:00

การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

 • สำเนาเอกสารแสดงตน เช่น บัตรประชาชน , บัตรข้าราชการ
 • - ธนาคารไทยพาณิชย์
  - ธนาคารกรุงไทย
  - ธนาคารกสิกรไทย
  - ธนาคารเกียรตินาคิน
  - ธนาคารกรุงเทพ
  - ธนาคารธนชาต
  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินค่าขายคืน

หมายเหตุ: การรับเงินค่าขายคืนบัญชีหรือเป็นเช็คจะเป็นไปตามที่ระบุในใบคำขอใช้บริการกองทุน

Top