กองทุนเปิดฟิลลิปทองคำ (PGOLD)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ระดับความเสี่ยง
level8

(กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก)

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปทองคำ (PGOLD) กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งกองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดยWorld Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทจัดการจะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศฮ่องกง ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว เป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศฮ่องกงในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ ส่วนที่เหลือจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ในประเทศที่มีอายุตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน โดยปกติกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาทองคำ ผ่านศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ ทั้งนี้ อนาคต กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยกรณีที่กองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาทองคำ อาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนในช่วงดังกล่าว ไม่ผันแปรกับราคาทองคำในลักษณะเส้นตรง

อย่างไรก็ดี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อระดมเงินออม และเงินลงทุนจากประชาชนทั่วไปและสถาบันต่างๆ ไปลงทุนในต่างประเทศ ภายใต้นโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศเพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนที่เหลือจากการลงทุนต่างประเทศกองทุนจะพิจารณาในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ในประเทศที่มีอายุตราสารหรือสัญญาหรือระยะเวลาการฝากเงินต่ำกว่า 1 ปี

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ

ชื่อย่อกองทุน

PGOLD

ประเภทโครงการ

โครงการเปิด

วันที่จดทะเบียนกองทุน

30 ตุลาคม 2552

BISNEWS SYMBOL

PGOLD9ON

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

การสั่งซื้อและสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก

ขั้นต่ำ 2,000 บาท

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งถัดไป

ขั้นต่ำ 2,000 บาท
8.30 – 14.30 น.ทุกวันทำการซื้อขาย

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ขั้นต่ำ 2,000 บาท
8.30 – 12.30 น.ทุกวันทำการซื้อขาย

ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน

ไม่เกิน T+5 วันทำการ

ข้อมูลบริษัทจัดการ

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

ที่ตั้ง :

ชั้น 22 ห้อง 2201 อาคารวรวัฒน์ 849 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
http://www.phillipasset.co.th

โทรศัพท์ :

0-2635-3033

โทรสาร :

0-2635-3040

E-mail:

pamc@phillip.co.th

ผู้จัดการกองทุน :

นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง
นายปรเวช โอฬารริกสุภัค)

ค่าธรรมเนียม

 เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

ไม่เกิน 1.6050 %

เก็บจริง 1.0688 %

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ไม่เกิน 0.0749 %

เก็บจริง 0.0642 %

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :

ไม่เกิน 0.0749 %

เก็บจริง 0.0642 %

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :

ไม่เกิน 2.0223 %

เก็บจริง 0.5425 %

 เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียมการขาย :

ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน :

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:

ไม่มี

หมายเหตุ:ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

12,538,821.18 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.0419 บาท

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรกของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของพอร์ตการลงทุน) 2561

ผู้ออกตราสาร

การจัดอันดับ

สัดส่วน

เงินฝากธนาคาร ยูโอบี(ไทย)จำกัด(มหาชน)

AAA

3.03%

รวม

3.03%

ตราสารทุน 5 อันดับแรกของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของพอร์ตการลงทุน) 2561

ผู้ออกตราสาร

สัดส่วน

SPDR GOLD TRUST

94.33%

รวม

97.33%

การกระจายการลงทุน (%ของพอร์ตการลงทุน)

Top