กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ระดับความเสี่ยง
level1

( กองทุนรวมตราสารหนี้ )

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) มีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนใน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้เอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยุ่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือ มีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนระยะยาวสำหรับการเกษียณอายุของประชาชนทั่วไป โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทางการเงิน ที่มีความมั่นคง ภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการใช้จ่ายหลังเกษียณ

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อย่อกองทุน

PFIXRMF

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารหนี้

วันที่จดทะเบียนกองทุน

20 มีนาคม 2551

BISNEWS SYMBOL

PFIXR9ON

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)จำกัด(มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

การสั่งซื้อและสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก

ขั้นต่ำ 5,000 บาท

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งถัดไป

ขั้นต่ำ 2,000 บาท
8.30 - 15.30 น. ทุกวันทำการ

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด
8.30 - 12.00 น. ทุกวันทำกา

ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน

ไม่เกิน T+2 วันทำการ

ข้อมูลบริษัทจัดการ

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

ที่ตั้ง :

ชั้น 22 ห้อง 2201 อาคารวรวัฒน์ 849 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
http://www.phillipasset.co.th

โทรศัพท์ :

0-2635-3033

โทรสาร :

0-2635-3040

E-mail:

pamc@phillip.co.th

ผู้จัดการกองทุน :

นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง
นายปรเวช โอฬารริกสุภัค)

ค่าธรรมเนียม

 เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

ไม่เกิน 0.856 %

เก็บจริง 0.2669 %

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :

เก็บจริง 0.032 %*

ในประเทศ

ไม่เกิน 0.0749 %

*รวมในประเทศและ

ต่างประเทศ (ถ้ามี)

ไม่เกิน 0.1070 %

ต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :

ไม่เกิน 0.1070 %

เก็บจริง 0.0641 %

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :

ไม่เกิน 1.2626 %

เก็บจริง 0.5774 %

 เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียมการขาย :

ไม่เกิน 0.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน :

ไม่เกิน 0.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:

ไม่เกิน 300 บาท ต่อรายการ

หมายเหตุ:ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

10,714,198.90 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.5731 บาท

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรกของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุน (%ของพอร์ตการลงทุน)

ผู้ออกตราสาร

การจัดอันดับ

%ต่อ Nav

พันธบัตร ธปท.

-

93.02 %

เงินฝาก ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

AAA

7.02 %

รวม

100.03 %

การกระจายการลงทุน (%ของพอร์ตการลงทุน)

พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น (โมดิฟายด์)

0.23 ปี

Top