กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ระดับความเสี่ยง
level1

(กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ)

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) เป็นกองทุนที่ลงในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ เงินฝาก หรือตราสารการเงินอื่นใดที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล โดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92 วัน

กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะสั้นถึงระยะปานกลาง โดยการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารการเงินระยะสั้นที่มีความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูง เพื่อโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ภายใต้ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน

P-LTF

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

วันที่จดทะเบียนกองทุน

26 มิถุนายน 2550

BISNEWS SYMBOL

PLTF9ON

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)จำกัด(มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

การสั่งซื้อและสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อและสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ขั้นต่ำ 5,000 บาท ครั้งถัดไป ขั้นต่ำ 2,000 บาท
8.30 – 15.30 น.ทุกวันทำการ

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด

ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน

8.30 - 12.00 น. ทุกวันทำการ
ไม่เกิน T+5 วันทำการ

ข้อมูลบริษัทจัดการ

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

ที่ตั้ง :

ชั้น 22 ห้อง 2201 อาคารวรวัฒน์ 849 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
http://www.phillipasset.co.th

โทรศัพท์ :

0-2635-3033

โทรสาร :

0-2635-3040

E-mail:

pamc@phillip.co.th

ผู้จัดการกองทุน :

นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง
นายปรเวช โอฬารริกสุภัค)

ค่าธรรมเนียม

 เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

ไม่เกิน 1.6050 %

เก็บจริง 1.6050 %

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ไม่เกิน 0.0696 %

เก็บจริง 0.0342 %

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :

ไม่เกิน 0.1338 %

เก็บจริง 0.0642 %

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :

ไม่เกิน 0.5991 %

เก็บจริง 0.2086 %

 เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียมการขาย :

ไม่เกิน 0.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน :

ไม่เกิน 0.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:

ไม่เกิน 300 บาท ต่อรายการ

หมายเหตุ:ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,086,448,253.90 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน

12.2621 บาท

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรกของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุน (%ของพอร์ตการลงทุน)

ผู้ออกตราสาร

การจัดอันดับ

%ต่อ Nav

พันธบัตร ธปท.

AAA

99.16%

เงินฝาก ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

AAA

0.59%

รวม

99.75%

การกระจายการลงทุน (%ของพอร์ตการลงทุน)

พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น (โมดิฟายด์)

0.18 ปี

Top