กองทุนเปิดฟิลลิปหุ้นระยะยาว (P-LTF)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ระดับความเสี่ยง
level6

(กองทุนรวมตราสารทุน)

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) เป็นกองทุนที่ลงในตราสารแห่งทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือ มีการเติบโตสูง ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินอื่น

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์ และสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ลงทุน จากการ ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว ที่กองทุนจะได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผล และ/หรือ กำไร ส่วนเกินทุนจากการลงทุน )

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน

P-LTF

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

วันที่จดทะเบียนกองทุน

26 มิถุนายน 2550

BISNEWS SYMBOL

PLTF9ON

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)จำกัด(มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

การสั่งซื้อและสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

ขั้นต่ำ 5,000 บาท ครั้งถัดไป ขั้นต่ำ 2,000 บาท
8.30 – 15.30 น. ทุกวันทำการ

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด
8.30 – 12.00 น. ทุกวันทำการ

ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน

ไม่เกิน T+5 วันทำการ

ข้อมูลบริษัทจัดการ

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

ที่ตั้ง :

ชั้น 22 ห้อง 2201 อาคารวรวัฒน์ 849 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
http://www.phillipasset.co.th

โทรศัพท์ :

0-2635-3033

โทรสาร :

0-2635-3040

E-mail:

pamc@phillip.co.th

ผู้จัดการกองทุน :

นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง
นายปรเวช โอฬารริกสุภัค)

ค่าธรรมเนียม

 เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

ไม่เกิน 1.6050 %

เก็บจริง 1.6050 %

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ไม่เกิน 0.0696 %

เก็บจริง 0.0342 %

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :

ไม่เกิน 0.1338 %

เก็บจริง 0.0642 %

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :

ไม่เกิน 0.5991 %

เก็บจริง 0.2086 %

 เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียมการขาย :

ไม่เกิน 0.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน :

ไม่เกิน 0.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:

ไม่เกิน 300 บาท ต่อรายการ

หมายเหตุ:ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

358,890,672.33 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน

26.8063 บาท

ตราสารทุน 5 อันดับแรกของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของพอร์ตการลงทุน) 2561

ผู้ออกตราสาร

สัดส่วน

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

5.80%

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

5.10%

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

4.82%

บริษัท ปตท.จ ำกัด (มหาชน)

4.25%

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

4.21%

รวม

24.18%

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก (% ของพอร์ตการลงทุน)

บริการ

24.39%

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

21.49%

ทรัพยากร

16.24%

ธุรกิจการเงิน

11.29%

เทคโนโลยี

9.54%

รวม

82.95%

การกระจายการลงทุน (%ของพอร์ตการลงทุน)

Top