มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ขั้นตอนการทำธุรกรรม

เปิดบัญชี และ ซื้อ/ขาย

การใช้บริการ Saving Plan

 
 
       

ประกาศ

สำคัญ : ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน จานวน 6 กองทุน

สำคัญ : ประกาศขอแจ้งยกเลิกโครงการกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ เอไอ 3M1 (PFIXAI3M1)

สำคัญ : ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF)

สำคัญ : ประกาศขอแจ้งยกเลิกโครงการกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ เอไอ 6M1 (PFIXAI6M1)

สำคัญ : ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน จานวน 7 กองทุน

สำคัญ : แจ้งเพิ่มเติม วิธีการจัดส่งข้อมูลกองทุน ประกาศกองทุน รายงานรอบปี และ รอบ 6 เดือน

สำคัญ : ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ เอไอ 3M1 (PFIXAI3M1)


PAMC : แจ้งเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการจัดส่งรายงานรอบปี และ รอบ 6 เดือน

Read more...

 
 
 
     
 
 
 

  Disclaimer

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน Copyright@2007 Phillip Asset Management