มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ขั้นตอนการทำธุรกรรม

เปิดบัญชี และ ซื้อ/ขาย

การใช้บริการ Saving Plan

 

   
   
       

ประกาศ

PAMC : ตารางกำหนดวันเสนอขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุน PFIXAI3M1 รอบที่ 6

PAMC : ตารางกำหนดวันเสนอขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุน PFIXAI6M1 รอบที่ 4

PAMC : ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (16 สิงหาคม 2556) : แก้ไขมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อ

PAMC : ประกาศเปิดขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (19 กรกฎาคม 2556)

PAMC : ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุน จำนวน 7 กองทุน (18 มีนาคม 2556)

Read more...

  Disclaimer

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน Copyright@2007 Phillip Asset Management